Myszyniec, dn. 24.02.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,

WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 12.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie petycji (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).

Przewodniczący Komisji:

/-/   Robert Rydel

Myszyniec, dn. 23.02.2023 r.

Przewodniczący
Komisji Budżetu,
Oświaty i Zdrowia

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

Myszyniec dn. 24.02.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Myszyniec, 
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie "Wniosek od A do Z" z pisania projektów.
Termin: 03.03.2022 w godz. 10.00-14.00
Miejsce: Plac Wolności 60, Myszyniec
Prowadząca: Edyta Kozera
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zapisy u animatorki, Katarzyny Walat, pod numerem tel: 505 483 336, do 02.03.2022.
Zapraszamy!

IN.GK.6183.1.2022

OBWIESZCZENIE

W związku z wystąpieniem w  dniach 17-20.02.2022 r. na terenie gminy Myszyniec  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci silnego wiatru, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12, tel. 29 772 11 41 wew. 33

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapraszamy mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu, oraz zachęcamy do wywieszania w tym dniu flagi Polski.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Myszyniec, dn. 24.02.2023 r.


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 13:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

Wybór przewodniczącego Komisji.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

W dniach 13- 17.02.2023r. W Placówce Wsparcia Dziennego TPD w świetlicy Kolorowe Kredki w Myszyńcu odbyły się zajęcia w ramach ferii zimowych pod hasłem “Książka i balon”.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym Mazowsze Lokalnie, w którym można zdobyć dotację do 7 tysięcy złotych na działania lokalne.

UWAGA! Informacja o spadkach ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz możliwej czasowej przerwie w dostawie wody

Gmina Myszyniec informuje, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej
w Wykrocie”
, tj. planowanymi pracami związanymi z przesunięciem zestawu hydroforowego w celu zrobienia miejsca na nowy w budynku stacji wodociągowej, w dniu 16.02.2023 r.
w godzinach od 8:00 do 18:00 wystąpią spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej
oraz mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody
. Prosimy zatem o wcześniejsze zaopatrzenie się w zapasy wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. Małgorzaty Elżbiety Brodzik, radnej Rady Miejskiej w Myszyńcu w kadencjach 2010-2014, 2014-2018 i 2018 - 2023.

Przewodniczącej Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych.

 

Rodzinie i Bliskim zmarłej wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają:

Elżbieta Abramczyk Burmistrz Myszyńca oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,

Sławomir Archacki -Przewodniczący Rady Miejskiej, radni i sołtysi Gminy Myszyniec

1 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Szanowni Mieszkańcy,

Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak pomóc mieszkańcom Ukrainy, to może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na konto organizacji, które zajmują się tym działaniem. Każdy z nas może pomóc. Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych zbiórek na rzecz obywateli z Ukrainy:

Myszyniec, dnia 25 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.28.2020.EK

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 387 i 389 w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec – Wolkowe B”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz na prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 25 lutego 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wolkowe, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakładce „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Urząd Miejski – Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

BURMISTRZ MYSZYŃCA

Gmina Myszyniec informuje, że zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”. 

Myszyniec, dn. 15.02.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej.
 2. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
 3. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński

 

 

Myszyniec, dn. 15.02.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Myszyniec dn. 10.02.2022 r.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności Komisji za 2021 rok.
2. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji:

/-/ Zofia Bałdyga

Burmistrz Myszyńca serdecznie zaprasza na podsumowanie sportowego roku 2021 w Gminie Myszyniec

Myszyniec, dnia 4 lutego 2022 r.

IN.GP.6220.2.2022                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 stycznia 2022 r. na wniosek spółki Copernic Black Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez Pana Michała Marzec wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wolkowe o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

 BURMISTRZ MYSZYŃCA

Tarcza Antyinflacyjna

 • Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.
 • To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.
 • Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.
 • Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Myszyniec, dnia 24.02.2021 r.

SG.2110.1.2021

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, został wybrany Pan Mariusz Jędrzejczyk, zamieszkały: Myszyniec, gmina Myszyniec.

Uzasadnienie:                                                                                                                                

Pan Mariusz Jędrzejczyk spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku. Dodatkowym atutem kandydata jest doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Komisja oceniła, że posiadane przez Pana Mariusza Jędrzejczyka wykształcenie wyższe informatyczne, wiedza i umiejętności pozwolą mu na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

 Burmistrz Myszyńca

          /-/ Elżbieta Abramczyk

 

Placówka Wsparcia Dziennego TPD z Myszyńca świetlica „Kolorowe kredki”  prowadzona przez Odział Powiatowy TPD w Ostrołęce realizuje zadania w zakresie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, organizowania czasu wolnego, tworzenia rodzinnej atmosfery, podnoszenia kultury osobistej i troski o zdrowie, zapobiegania patologiom w rodzinie i pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Mieści  się w gminnym budynku Centrum Usług Społecznych i czynna jestw godzinach 11-17 od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby pracujemy również w soboty.

Celem działania placówki jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.

Prowadzona jest działalność pedagogiczna i profilaktyczna. Opieką objętych jest 30 dzieci, których skomplikowana sytuacja rodzinna oraz obowiązki zawodowe rodziców, powodują, że dzieci potrzebują wsparcia. Placówka oddziałuje kompleksowo na wychowanków w ich naturalnym środowisku zapewniając pomoc dydaktyczną, opiekuńczą, socjalną i terapeutyczną prowadzoną przez dwóch opiekunów. Dodatkowym wsparciem jest praca specjalistów m.in. psycholog, profilaktyk. W tym roku planujemy również zajęcia z dietetykiem.

Działania placówki  polegają na: wdrażaniu wychowanków do przestrzegania norm i zasad akceptowanych społecznie, wyrównywaniu szans rozwojowychi edukacyjnych dzieci, zmniejszaniu zaległości szkolnych, zmniejszaniu liczby dzieci niedożywionych, poprawianiu aktywności życiowej dzieci i młodzieży, dostępności do poradnictwa i informacji nt. problematyki, z którą spotykają się dzieci i młodzież.

Cele statutowe realizowane są poprzez: pomoc w odrabianiu lekcji – praca indywidualna, pomoc w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, dożywianie, paczki żywnościowe, List do Świętego Mikołaja i otrzymanie wymarzonego prezentu napisanego w liście, cykliczne zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, z psychologiem, zajęcia sportowe i kulturalne, coroczną organizację wypoczynku letniego i zimowego, finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto i Gminę Myszyniec oraz Oddział Powiatowy TPD w Ostrołęce, rodzinne formy spędzania czasu wolnego – rekreacja, ogniska, dni tematyczne, imprezy okolicznościowe, rozwijanie zainteresowań , uzdolnień dzieci poprzez organizację zajęć teatralnych, sportowych, plastycznych, technicznych, komputerowych, realizacje zajęć projektowych finansowanych przez Fundację PEPCO i TESCO, zabawy na powietrzu, ogniska, dyskoteki, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe itp.

Zawsze staramy się zachęcać wychowanków do brania udziału w konkursach, aby próbowali swoich sił, wierząc w nich. Dzięki temu dzieci brały udział w konkursie na tworzenie gier planszowych, najzabawniejszy komiks, konkurs ekologiczny oraz na robienie kartki bożonarodzeniowej, organizowane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu.

W trakcie całego roku w Naszej placówce odbywają się zajęcia z psychologiem, pedagogiem, profilaktykiem  i innymi zaproszonymi gośćmi, którzy prowadzą wspaniałe zajęcia dla naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2020-2021 z powodu pandemii część zajęć z dziećmi realizowana była za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Poprzez codzienne kontakty z dziećmi na założonych grupach dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu prac domowych. Jesteśmy dla nich. Dlatego też z przyjemnością łączyliśmy się z nimi online poprzez wideo rozmowy.
Ze względu na ograniczone możliwości łączenia się z większą grupą, część uczestników wymieniała się w trakcie pracy. Przekazywaliśmy w ten sposób dzieciom wiadomości, w razie potrzeby tłumaczyliśmy i rozmawialiśmy o tym jak sobie radzą. Wspieraliśmy ich psychicznie. Cieszyliśmy się, że możemy ich usłyszeć i zobaczyć. W ten niełatwy sposób prowadzone były zajęcia, oczywiście po skończonych szkolnych lekcjach dzieci. Wiemy, że wymagało to też dużo wysiłku od nich, chęci i zaangażowania. Z niektórymi dziećmi kontakt był utrudniony, ze względu na brak czasu rodziców  czy brak dostępu do komputera. Podczas zajęć utrwalaliśmy z dziećmi zdobytą wiedzę z matematyki, języka polskiego czy języka angielskiego. Codziennie wysyłane były filmiki, karty pracy czy zadania do wykonania online o różnej tematyce. Raz w tygodniu prowadziliśmy zajęcia dotyczące emocji, jakie mogą przeżywać, np. smutek, radość, lęk. Wypożyczyliśmy dla dwóch rodzin zakupione przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce nowe laptopy do nauki zdalnej.

Obecnie świetlica „Kolorowe kredki” powróciła do pracy stacjonarnej i realizuje swoje cele w siedzibie placówki.

Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

"Kolorowe Kredki"

IMG_20210122_133341 - Kopia
IMG_20210122_133459 - Kopia
IMG_20210122_134121 - Kopia
IMG_20201209_153800 - Kopia
IMG_20201209_153942 - Kopia
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku.
 2. Analiza w/w dokumentacji.
 3. Sprawy różne.

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         Zofia Bałdyga

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

 

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 - Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

 

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 18.02.2021 r.

 

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 5 marca 2021 r.

 

e-mailem na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Myszyniec.

Załączniki:

Konsultacje społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 - Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT16022021 - rys. 2.1 (784.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT16022021 - rys. 2.2 (561.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT16022021 - rys. 2.3 (453.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT16022021 - rys. 2.4 (463.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT16022021 - skrzyżowanie z DK53 (291.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo –
kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie.

Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.

Co daje Ci konto w banku

 • Możesz otrzymywać na nie świadczenia z ZUS. Nie musisz więc czekać co miesiąc na listonosza. Twoje konto w banku jest chronione hasłem, więc Twoje pieniądze są tam bezpieczne.
 • Wypłacisz swoje pieniądze (całość świadczenia lub część) w najbliższym bankomacie albo w banku. Możesz również robić przelewy przez internet. Jest bezpieczniej, gdy nie trzymasz gotówki w domu.
 • Nie potrzebujesz nosić ze sobą gotówki, bo w sklepie możesz zapłacić kartą. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że ktoś ukradnie Ci pieniądze.
 • Zapłacisz rachunki i zrobisz zakupy przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, żeby załatwić codzienne sprawy.
 • Możesz łatwo sprawdzać w banku, ile pieniędzy już wydałeś i na co, ile Ci jeszcze zostało. Z pomocą banku możesz również oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

Z kontem w banku jesteś bezpieczny

 • Jeśli korzystasz z rachunku bankowego, chronisz swoje zdrowie w czasie pandemii. Wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu – unikniesz osobistego kontaktu z innymi ludźmi, np. podczas odbierania świadczenia lub robienia zakupów. Możesz płacić kartą, więc zmniejszasz ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami, które są na pieniądzach.
 • Jeśli trzymasz swoje pieniądze na koncie bankowym, a nie w domu, nie narażasz się na oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta”. Jeżeli nie nosisz przy sobie gotówki, nie musisz obawiać się kieszonkowców w komunikacji miejskiej.

Jak założysz konto bankowe

Zapytaj w najbliższym banku o „podstawowy rachunek bankowy”. Tę usługę proponuje już wiele banków. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego banki proponują taki rodzaj konta, możesz obejrzeć film w internecie „Bankowość dla każdego: Odc. 2 - Bankowość dla Seniorów” (link do strony zewnętrznej).

 

Jak zmienisz sposób wypłaty świadczeń w ZUS   

Jeśli chcesz, abyśmy wpłacali Twoje świadczenie na Twoje konto bankowe, zgłoś nam to we wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.

Możesz to zrobić na dwa sposoby.

W naszej placówce. Pomożemy Ci wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce).  Możesz go wypełnić w domu i złożyć go w najbliższej naszej placówce lub wysłać pocztą.

Przez internet. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

O czym musisz pamiętać, gdy korzystasz z konta bankowego przez internet

 • Hasło do konta bankowego przechowuj w bezpiecznym miejscu i nikomu go nie pokazuj.
 • Gdy robisz zakupy albo załatwiasz jakąś sprawę przez internet, bardzo uważaj, jakie swoje dane osobowe podajesz i komu.
 • Nigdy nie klikaj w nieznane linki i nie otwieraj wiadomości od nieznanych nadawców. Mogą one zawierać niebezpieczne oprogramowanie (np. wirusy).
 • Zainstaluj program antywirusowy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet), albo poproś o to kogoś bliskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.                                                                                                                            

źródło informacji: www.zus.pl

                                                                                                                     

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

 

            Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Myszyńcu za pośrednictwem szkół upływa z dniem 31 marca 2021 r.

 

            Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu

ul. Nadrzeczna 2 (tel. 29 7721005, 297722512, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku.
 2. Analiza w/w dokumentacji.
 3. Sprawy różne.

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         Zofia Bałdyga

 

 

 

Rozpoczęła się druga edycja konkursu Mistrz Wypracowań. Rywalizacja polega na pisaniu wypracowań na konkretne tematy, które można wybrać z listy przygotowanej przez organizatora. Każda nadesłana praca jest weryfikowana, a uczestnik otrzymuje za nią punkty. Ich liczba uzależniona jest od długości wypracowania, stopnia wyczerpania tematu oraz od występowania błędów w tekście.

Jakie tematy są dostępne? Wybór jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje, a ponadto organizator przygotował do tej edycji nowe tematy. Uczestnicy konkursu w wypracowaniach wyjaśniają zasady pisowni lub znaczenie trudnych słów, recenzują lektury, tworzą charakterystykę ich bohaterów, przedstawiają gatunki czy motywy literackie, opisują życiorysy i dzieła pisarzy oraz wiele, wiele więcej! Konkurs Mistrz wypracowań stanowi dodatkową motywację do powtórki omawianego we wcześniejszych latach materiału. Bez wątpienia zaprocentuje to nie tylko na egzaminach.

Już na poprzednią edycję Mistrza wypracowań organizator przygotował bardzo cenne nagrody, a teraz będzie ich znacznie więcej. Nowością są również nagrody gwarantowane, przydzielane po zdobyciu określonego poziomu punktów. Ponadto zwycięzcy będą mogli wybrać, co chcą otrzymać (w ramach określonej kwoty). Marzy Ci się nowy telefon, rower, smartwatch, {hulajnoga|, a może zdalnie sterowany samochód czy planszówki? Już dziś dołącz do konkursu, przesyłaj wypracowania i zdobywaj punkty, a być może jedna z wymarzonych nagród powędruje właśnie do Ciebie!

Konkurs Mistrz wypracowań na platformie Dyktanda.pl trwa do 18.04.2021 r. Aby dołączyć do rywalizacji oraz zarezerwować temat wypracowania, wystarczy wejść na stronę: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja

Logo Caritas

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020, ze względu na utrzymujący się stan epidemii związany z COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej zapewni pomoc 300 osobom z terenu gminy Myszyniec w formie paczki żywnościowej.

 • Pierwsza dostawa żywności planowana jest na 26 luty 2021r.( piątek).
 • Zgodnie z wymogami powyższego programu do tej formy pomocy kwalifikowane są osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego tj.
  • - dla osób samotnie gospodarujących 701zł, czyli 1542zł
  • - dla osób w rodzinie 528zł, czyli 1161,60zł na osobę.

           Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialno-bytowej proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu w celu wydania skierowania uprawniającego do otrzymania żywności. Skierowania będą wydawane do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 16.00.

          Osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej mogą wziąć udział w WARSZTACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  ” Supermoce”- kontra złodzieje zdrowia - forma zdalna prowadzona przez Caritas diecezji Łomżyńskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów można uzyskać u pracowników socjalnych.

 

Myszyniec, dn. 09.02.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2021 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Warszawie,
  4. powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,
  5. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec,
  6. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2028,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                           Sławomir Archacki

 

 

 

Myszyniec, dn. 09.02.2021 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                            Marek Trzciński

RodzinaOGŁOSZENIE O NABORZE RODZINY WSPIERAJĄCEJ

nie można skutecznie pomóc dziecku, nie pomagając jego rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje rodzin ( kandydatów) do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca - pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

 


Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Grafika - konsultacje1.       Przedmiot konsultacji:

Burmistrz Myszyńca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030”.

 2.       Termin  i forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w terminie od 05.02.2021 r. do 12.02.2021 r. w formie zbierania uwag i opinii, w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik), poprzez:

 •  Przesłanie ich na adres Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
 •  Złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w Punkcie Obsługi Mieszkańców,
 •  Przesłania na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

3.      Kto może wziąć udział w konsultacjach:

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Myszyniec.

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w MyszyńcuOśrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego, najchętniej posiadającego doświadczenie w tym zawodzie.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.


Osoby zainteresowane, posiadające odpowiednie wykształcenie prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 29/7722453 lub osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60  od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16.

Ośrodek Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, że od 01.02.2021 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:


Przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 r.

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosków drogą elektroniczną.

Druki w formie papierowej wydawane będą od 1 kwietnia 2021 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. 

 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

 

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

 

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym Formularzu zgłoszenia do Konkursu, w terminie do 31 marca 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22 59 79 116 lub 22 59 79 352, bądź drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pliki do pobrania

Dnia 22 lipca 2019 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę o dofinansowanie z Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego  z p. Elżbietą Lanc i p. Janiną Orzełowską na przygotowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyniec”. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 w wysokości 7 500,00 zł. Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, w tym również dotyczy to gminy Myszyniec. Potrzeba opracowania takiego dokumentu wynika z uchwalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony powietrza. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 15 listopada 2019 roku.

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

25 lutego 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych świętowano Dzień Ucznia. W tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Joanny Pliszki prowadzili kawiarenkę, w której sprzedawali upieczone przez rodziców ciasto, pączki, pączusie, chruściki i napoje. Dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przeznaczony na potrzeby SU. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.

 

Joanna Pliszka

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza dróg gminnych.

3.   Omówienie spraw związanych z dzierżawą i zagospodarowaniem gruntów gminnych oraz mieszkaniami socjalnymi.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji:

  /-/  Robert Rydel

 

 

Drodzy Państwo!

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu wraz z Panią Burmistrz Myszyńca serdecznie zaprasza na "NOWOROCZNE SPOTKANIE Z TWÓRCAMI LUDOWYMI, FOLKLORYSTAMI I DZIAŁACZAMI KULTURY"! :)

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 27 lutego 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Początek spotkania o godzinie 10:00.

Gorąco zapraszamy wszystkich miłośników folkloru kurpiowskiego i nie tylko, aby być tam razem z nami! :)

Podczas spotkania omówione zostanie:

 • - program współpracy w 2020 roku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu z twórcami ludowymi,
 • - imprezy i konkursy organizowane przez RCKK w Myszyńcu w 2020 roku z udziałem twórców ludowych,
 • - wręczenie nagród i dyplomów dla zasłużonych osób wspierających kulturę i region kurpiowski,
 • - dyskusje i sprawy różne.

Zapraszamy! 

 

Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach.

Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów:

 1. bilety jednorazowe;
 2. bilety odcinkowe miesięczne imienne.

Kto może skorzystać z oferty?

Oferta jest skierowana do osób kupujących bilety wg taryfy normalnej, jak i osób upoważnionych do ulg:

 1. przy biletach jednorazowych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%;
 2. przy biletach odcinkowych miesięcznych imiennych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%.

Do czego upoważnia oferta?

Bilet jednorazowy – upoważnia do jednorazowego przejazdu pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka w pociągach uruchamianych przez KM. Wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny od godziny sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę.

Bilet odcinkowy miesięczny imienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka w pociągach uruchamianych przez KM, od daty wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży.

Bilety jednorazowe wg oferty specjalnej są dostępne w sprzedaży w kasach biletowych, przez Internet, w biletomatach, przez telefon komórkowy, a także w pociągach.

Bilety odcinkowe miesięczne imienne można nabyć w kasach biletowych, w biletomatach, przez Internet.

Pliki: 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Problemy dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec.

3.   Sprawy różne.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

29 stycznia podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu pani Burmistrz w imieniu swoim, radnych oraz mieszkańców Gminy Myszyniec  przekazała panu Ryszardowi Ropiakowi,  najstarszemu czynnemu biegaczowi w naszym regionie, gratulacje za  wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Podziękowała za promocję regionu kurpiowskiego i Myszyńca, ponieważ wszędzie gdzie się pojawia Pan Ryszard podkreśla swoje pochodzenie . Mieszkańcy są wdzięczni, pełni szacunku za samozaparcie, wytrwałość, siłę i pasję, z jaką biega. Życzymy dużo zdrowia i kolejnych osiągnięć.

Pan Ryszard Ropiak w ramach wdzięczności  za wyróżnienie wręczył pani Burmistrz i radnym upominki w postaci koszulek.

IMG_20200129_144558957
IMG_20200129_144636297
img_0849
Previous Next Play Pause
1 2 3

DSC_9637
DSC_9640
DSC_9641
DSC_9643
DSC_9645
DSC_9648
DSC_9655
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7
W dniu 26.02.2019r. o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Rozwoju Mazowsza i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z przedsiębiorcami z terenu Gminy Myszyniec.
Spotkanie otworzyła Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk, następnie głos zabrali przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Zostały przekazane informacje na temat możliwości wspierania rozwoju gospodarczego poprzez udzielanie, w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie nowych inwestycji gospodarczych. Oferowana jest pomoc w formie zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT dzięki ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na części obszaru województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu wydawanych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·         poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·         wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·         przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·         sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  534 029 041

 

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

od pn.-pt.

od 8.00-16.00

Stowarzyszenie Wsparcia obywatelskiego

z Krakowa

Myszyniec

Zespół Szkół Powiatowych

ul. Dzieci Polskich 5

 

pn. - wt.,

godz.14.30-18.30

 

534 029 041

 

 

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 1200.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Projekty mające szanse na otrzymanie dofinansowania:

 • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
 • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans;
 • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

 

PART_1550692467634
PART_1550692489446
Previous Next Play Pause
1 2

20 lutego 2019 r. w przededniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Filii w Wykrocie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Myszyńcu im. ks. Władysława Skierkowskiego odbyły się dla uczniów warsztaty przygotowane przez panią Magdalenę Jędrzejczyk oraz Małgorzatę Parzych.

Podsumowaniem zajęć był konkurs na Mistrza Mowy Polskiej w każdej klasie oraz składanie życzeń naszemu ojczystemu językowi - językowi polskiemu. Najpiękniejsze wkrótce opublikujemy:)

Wierzymy, że dzięki takim zajęciom nasz język polski nie będzie nam, Polakom, obcy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

tel. (29) 77-21-398

fax. (29) 77-22-451

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat funkcjonowania ośrodka oraz aktualne wzory druków, wniosków

można znaleźć na stronie internetowej  po adresem:

www.ops.myszyniec.pl

Kierownik: Julita Dawid

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.

52333014_2431652956863115_8457596255789383680_o_2431652953529782
52392498_2431652623529815_4683254767877619712_o_2431652616863149
52486574_2431652776863133_7345379788334301184_o_2431652770196467
52594425_2431652763529801_1167221765722603520_o_2431652760196468
52669963_2431652596863151_6096272001507262464_o_2431652593529818
52678113_2431652943529783_8659391110893797376_o_2431652936863117
52684478_2431652610196483_3643213318866337792_o_2431652606863150
52688573_2431653146863096_7846428796184952832_o_2431653133529764
52698768_2431652903529787_1980594717959651328_o_2431652896863121
52706384_2431653083529769_2744987532440633344_o_2431653080196436
52746969_2431653023529775_1501329616730587136_o_2431653020196442
52944360_2431653220196422_9139572577755201536_o_2431653206863090
53117740_2431652726863138_7114197298111840256_o_2431652720196472
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W dniu 21 lutego 2019 r. w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi i Folklorystami.

Wszystkich przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca.

Po przywitaniu wszyscy zebranie obejrzeli i wysłuchali prezentację artystyczna w wykonaniu dziecięcego Zespołu „Kurpiaki”, działającego przy RCKK w Myszyńcu oraz dzieci wraz z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej z Wykrotu.

14 lutego obchodziliśmy święto zakochanych, które nie jest zarezerwowane tylko dla zakochanych ale też dla przyjaciół. Grupa dziewczynek przygotowała na ten dzień wiele atrakcji, były wróżby, quiz wiedzy o miłości z nagrodami dla zwycięzców, foto budka oraz karaoke, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy wspaniale spędziliśmy czas na dyskotekowej zabawie i tańcach. Pani wychowawczyni przygotowała świąteczny poczęstunek m.in. serduszkowe ciasteczka czekoladowe. Impreza była bardzo udana i uroczysta dzięki pięknym dekoracjom w sali i nastrojowym światełkom.

Burmistrz Myszyńca wraz z Zarządem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. „Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”, które odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 10 00 w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul. Plac Wolności 58.

Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią możliwości i kryteria otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55% wartości inwestycji, natomiast przedstawiciele ARMSA omówią działania proeksportowe skierowane do mazowieckich przedsiębiorców.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna cykl spotkań w subregionach, poświęconych regionalnej inteligentnej specjalizacji.

W 2017 r. Województwo Mazowieckie rozpoczęło przegląd inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, na który składają się min. analizy i badania, dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, analizy informacji z monitoringu w zakresie postępów realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku oraz konsultacje społeczne angażujące najważniejsze grupy interesariuszy. Na I kwartał  2019 r. zaplanowano proces konsultacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w subregionach uwzględniających nowy podział statystyczny Mazowsza, w tym nowe subregiony (NUTS 2), dlatego też zapraszamy do udziału w spotkaniach  dotyczących oczekiwanego kształtu  inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w związku z przygotowaniem do perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 8 marca br. (piątek), w godzinach 11.00-13.00, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, sala konferencyjna nr 105, I piętro.

Link do strony:

Na stronie innowacyjni.pl https://innowacyjni.mazovia.pl/porozmawiajmy-o-przyszlosci-inteligentnej-specjalizacji-mazowsza.html została zamieszczona informacja o nadchodzących spotkaniach.

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

14 lutego 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście obchodzono Walentynki. W tym dniu w częściach naszej garderoby dominował kolor czerwony. Działała również poczta walentynkowa z kartami wywołującymi przyjemne emocje. Serdecznie dziękujemy naszym Walentym za pamięć.

 

  Joanna Pliszka

20190215_114316
20190215_114420
20190215_114803
20190215_114820
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

W związku z wczorajszym otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, w dniu dzisiejszym 15.02.2019 r. została uruchomiona poczekalnia na dworcu w Myszyńcu.

Jest to miejsce gdzie w spokoju, ciszy i cieple można będzie poczekać na autobus.  Poczekalnia otwarta będzie codziennie w godzinach od 6.00 do 21.00. Prosimy mieszkańców i przyjezdnych o korzystanie z tego miejsca zgodnie z przeznaczeniem.

W znajdujących się wewnątrz gablotach będziemy sukcesywnie zamieszczać aktualne rozkłady jazdy autobusów, które przekażą nam działający na naszym terenie przewoźnicy.

Bardzo prosimy o zachowanie ładu, porządku i czystości.

 

Burmistrz Myszyńca

       /-/ mgr Elżbieta Abramczyk

 Myszyniec, dnia 14.02.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

 

OPS.110.4.2019

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk zam. Wykrot.

Uzasadnienie:  

Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu naboru  wykazała się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku  referent do spraw świadczeń rodzinnych. Dodatkowym atutem było posiadane doświadczenie zawodowe z zakresu świadczeń wychowawczych. Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Katarzynę Kamilę Kowalczyk wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

                                  

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Pyszny

                                                                              

      

                                                                               

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 o godz. 16.00 odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Myszyńcu posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych, poświęcone pracy biblioteki i ośrodka kultury.

Zapraszam osoby zainteresowane tą tematyką.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Lucyna Maria Zalewska

DSCF0627
DSCF0637
DSCF0644
DSCF0649
DSCF0651
DSCF0658
DSCF0677
DSCF0687
DSCF0694
DSCF0730
DSCF0732
DSCF0735
DSCF0736
DSCF0545
DSCF0556
DSCF0564
DSCF0573
DSCF0580
DSCF0594
DSCF0612
DSCF0624
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dzisiaj 8 lutego 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu służby mundurowe we współpracy z samorządami i instytucjami zorganizowały DZIEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH.

Celem imprezy była szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na bezpieczeństwo najmłodszych. Była to nauka poprzez gry, zabawy oraz konkursy. Przedstawiono charakter działalności poszczególnych służb mundurowych. Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy miały okazję przyjrzeć się z bliska pojazdom i sprzętowi wykorzystywanemu na co dzień przez służby mundurowe.

Poprzez to wydarzenie wzmocniony został pozytywny wizerunek oraz zaufanie społeczne do poszczególnych służb, samorządów, instytucji, organizacji i podmiotów będących współorganizatorami oraz partnerami programu.

Dzisiejsze wydarzenie prowadziła Pani Agnieszka Kornaga-Bałdyga.

Trwa głosowanie w plebiscycie na „Osobowość Roku” organizowanym przez Tygodnik Ostrołęcki.  Wybierane są osoby, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie jest prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. Laureaci zostaną wybrani osobno w miastach i powiatach regionu. Głosowanie będzie trwać do 28 lutego 2019 r. do godz. 20.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24.01.2019 r. Zabawa karnawałowa w szkole - prowadzona przez DJ Karola Falkowskiego.

ż1
ż2
ż3
ż4
ż5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 16.01.2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii przygotowanej przez grupę rekonstrukcyjną Agencji Widowisk Historycznych „Arkona”.

51090930_2405469306148147_8048130132671463424_o_2405469299481481
51152187_2405469189481492_1454077503231492096_o_2405469186148159
51190419_2405469586148119_7000580389337038848_o_2405469582814786
51216154_2405469712814773_9163450431257444352_o_2405469706148107
51234295_2405469109481500_2714848862161338368_o_2405469099481501
51256829_2405469629481448_7997707843681648640_o_2405469622814782
51446511_2405469249481486_2236531544250384384_o_2405469236148154
51467486_2405469102814834_5755025992162738176_o_2405469092814835
51474355_2405469556148122_1423350044475523072_o_2405469552814789
51551259_2405469079481503_180545951084052480_o_2405469076148170
51556344_2405469516148126_2198394420800258048_o_2405469512814793
51561980_2405469222814822_2975973686823092224_o_2405469219481489
51620284_2405469396148138_4818460372715438080_o_2405469382814806
51641814_2405469406148137_742122266589921280_o_2405469389481472
51874686_2405469442814800_8324336022028550144_o_2405469439481467
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wtorek, 5 lutego to już 7 dzień naszej Zimowej Akademii Artystycznej. Dziś nasi wspaniali uczestnicy odwiedzili pokoje zagadek, które wprawiły w ruch zarówno umysł jak i ciało. ;) Celem dzisiejszych zmagań było jak najszybsze pokonanie zagadek i zadań, aby czym prędzej uciec z dołu na górę. :P Dzisiejszy dzień to również czas rywalizacji pomiędzy trzema grupami, które powstały podczas tegorocznych ferii. Wyniki „escape room” – 3 miejsce - „Drużyna DisneJA” z czasem 54 minuty, 2 miejsce – „Lamorożce” 45 min 14 s, 1 miejsce – „Dzieci Internetu” – 44 min 23 s. :D Wszystkim naszym wspaniałym zawodnikom gratulujemy i dziękujemy! Jesteście wielcy!

Zapraszamy na "Dzień Służb Mundurowych", który odbędzie się w najbliższy piątek w Sali Widowiskowej RCKK

Szanowni Mieszkańcy,

Jak zauważyliście, zniknęły pojemniki PCK na odzież używaną, które były ustawione na terenie Myszyńca. Niestety pojemniki nie były opróżniane z wymaganą częstotliwością przez Polski Czerwony Krzyż, stały przepełnione, a odzież była porozrzucana wokół, co psuło wizerunek naszego miasta. Wpływały również skargi części mieszkańców. Z tego też powodu pojemniki zostały zabrane przez PCK.

Pozbyć się odzieży i materiałów tekstylnych można na 3 sposoby:

1)      Oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu przy ul. Targowej;

2)      W dniu odbioru odpadów selektywnych wystawiając w workach zgodnie z harmonogramem w danej miejscowości (raz w miesiącu);

3)      Podczas organizowanych zbiórek przez Polski Czerwony Krzyż (informacje o zbiórkach roznoszone są przez listonoszy).

 

   Burmistrz Myszyńca

          /-/ mgr Elżbieta Abramczyk

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych

FERIE ZIMOWE 2019

 TERMIN

 RODZAJ ZAJĘĆ

 OSOBA PROWADZĄCA

04.02.2019 r.

(poniedziałek)

9.00-12.00

9.30-12.30

10.00-13.00

"Co i jak?" – zabawy z tablicą multimedialną

,,W krainie baśni i bajek” – projekcje filmowe

Zajęcia z językiem polskim – kl. VIII

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

p. Hanna Brodowska

p. Joanna Pliszka

p. Irena Jachimczyk

p. Zofia Bałdyga

05.02.2019 r.

(wtorek)

9.00-12.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
na wesoło

Zajęcia plastyczne – papieroplastyka

p. Szymon Wasik

p. Barbara Pieńkos

06.02.2017 r.

(środa)

9.00-12.00

,,Talent show” – śpiewać każdy może...

Zajęcia artystyczne

p. Małgorzata Jędrzejczyk

p. Elżbieta Rolka

p. Teresa Dziczek

07.02.2019 r.

(czwartek)

9.00-12.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
na wesoło

Gry i zabawy komputerowe

p. Szymon Wasik

 

p. Katarzyna Piechowska

08.02.2019 r.

(piątek)

,,Język obcy jest OK.”

Gry i zabawy językowe

p. Anna Wnuk

p. Anna Kossakowska

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

26 stycznia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem DAMIS. Nad organizacją Choinki noworocznej (Balu Przebierańców) czuwali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu
z wychowawcami i przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie poszczególnych klas mogli założyć strój karnawałowy. Najlepiej przebrani uczestnicy imprezy otrzymali nagrody rzeczowe, inni – nagrody pocieszenia. Pamiątkowe dyplomy za ciekawie przygotowany strój na bal przebierańców wręczyła pełniąca obowiązki dyrektora pani Hanna Brodowska wraz z nadzorującą konkurs panią Barbarą Pieńkos.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej zabawy J.

Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

,,Naszym Babciom i Dziadkom

składamy życzenia

dużo zdrowia, radości

i marzeń spełnienia.”

21 stycznia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu wnuki i wnuczęta szczególnie pamiętali o ukochanych w wierszach, piosenkach i tańcach, które przygotowali pod kierunkiem p. Joanny Pliszki, p. Małgorzaty Jędrzejczyk, p. Barbary Pieńkos i p. Hanny Brodowskiej. Uroczystość umilił przygotowany przez uczniów słodki poczęstunek.

Joanna Pliszka

 

Na podstawie § uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych podaję informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz zasadach zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zalączniki