INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA

O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

30.06.2021 r. – 04.08.2021 r.

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

            W dniu 7 lipca 2021 r. dokonaliśmy odbioru częściowego robót dotyczących budowy 29 oczyszczalni przydomowych  ścieków  wykonanych przez firmę EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu. Odebrano roboty na kwotę 491 014,31 zł, w ramach  których wykonano oczyszczalnie na potrzeby mieszkańców  w miejscowościach Białusny Lasek (7 sztuk) , Świdwiborek (3 sztuki) , Myszyniec – Koryta (2 sztuki), Myszyniec Stary (4 sztuki), Pełty (4 sztuki), Wolkowe (6 sztuk), Drężek (1 sztuka), Wykrot (1 sztuka), Krysiaki (1 sztuka). Łącznie w ramach operacji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowane zostanie 90 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym dwie na potrzeby szkół: w Wolkowych i Wykrocie) za kwotę 1 692 507,64 zł. Termin wykonania zadania: do dnia 23 grudnia br.

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY Z DOFINANSOWANIEM OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 

W dniu 09 lipca 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Województwem Mazowieckim o dotację na kwotę 50 000,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary”. Finansowanie inwestycji – ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonawcą tego zdania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego  za kwotę 839 901,33 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 5,0 m na odcinku długości 1222 m. Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021 r.

 

OGŁOSZONY PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻWIRU DROGOWEGO

 

W dniu 19 lipca 2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pod nazwą Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5  do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem. W przetargu wzięło udział 3 wykonawców. Najniższa cena za 1 m3 – 73,18 zł, najwyższa cena – 78,00 zł. Trwa ocena i badanie ofert.

 

OGŁOSZONY PRZETARG NA IMPREGNACJĘ OBIEKTÓW KURPIOWSKIEJ KRAINY

 

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na  „Impregnację przeciwpożarową i grzybobójczą obiektów budowlanych na terenie ośrodka "Kurpiowska Kraina" wraz z wymianą dachu na blachodachówkę imitującą gont tj. karczmy i szatnio-toalety”. Termin składania ofert: 05.08.2021 r. do godz. 9:00.

 

 

PODPISANA UMOWA NA REMONT ZADASZENIA SCENY W KOMPLEKSIE KURPIOWSKA KRAINA

 

W dniu 23 lipca 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam z firmą ADACH Adam Zalewski z siedziba w Przasnyszu  umowę na roboty budowlane na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego „Zmiany pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie „Kurpiowska Kraina” III”. Oferta tego Wykonawcy była najkorzystniejsza w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.  Wartość robót do wykonania: 245.691,71 zł brutto. Termin wykonania umowy – 20.08.2021 r.

 

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDUNEK – CHARCIABAŁDA Z DOFINANSOWANIEM RZĄDOWYM

 

W dniu 23 lipca 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Panem Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie inwestycji drogowej pn.  „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda – etap II” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 556 131,98 zł. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
z Ostrołęki za kwotę 1 397 959,42 zł, która obejmuje zarówno etap I i II przebudowy drogi.. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 5,5 m na odcinku długości 2162 m. Planowany termin ukończenia prac: do końca października  2021 r.

 

OGŁOSZONY PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W dniu 27 lipca 2021 r. został ogłoszony przetarg na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2022 r. oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Termin składania ofert: do dnia 10.08.2021 r. do godz. 9.00.

 

OGŁOSZONY PRZETARG NA WDROŻENIE E-USŁUG

 

W dniu 04 sierpnia 2021 r. został ogłoszony przetarg na „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia” w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”. Termin składania ofert: do dnia 12.08.2021 r. do godz. 12.00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DO 5 SIERPNIA

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniu 9 i 17 lipca 2021r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, Burmistrz Myszyńca przypomina, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 5 sierpnia 2021r. Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie. Wnioski do pobrania w tut. urzędzie lub na stronie internetowej urzędu www.myszyniec.pl w zakładce „formularze do pobrania”.

 

Burmistrz Myszyńca

           /-/ Elżbieta Abramczyk