Burmistrz Myszyńca

NABÓR OSÓB ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

W dniu 1 grudnia br. został ogłoszony nabór osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego. Osoby chętne prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Wypełnioną deklarację można również przesłać:  

a)      pocztą tradycyjną na adres Urzędu

b)      drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przesłać należy skan wypełnionej i podpisanej deklaracji,

c)      na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu:  /UMMyszyniec/skrytka

Po zebraniu chętnych osób projektant dokona wizji lokalnej na działkach zainteresowanych mieszkańców w celu wstępnej weryfikacji możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków w danej lokalizacji

Po pozytywnej wstępnej weryfikacji i wykonaniu badań geologicznych z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Przewidywany szacunkowy koszt dokumentacji projektowej to 700,00 zł brutto. Ostateczny koszt zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej.

Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące współfinansowania ich budowy. Wysokość wkładu własnego mieszkańców będzie zależna od rodzaju dofinansowania zewnętrznego jakie Gmina pozyska na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin zgłaszania się osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 15 stycznia 2022 roku. 


OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NA "PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI WODOCIĄGOWEJ W WYKROCIE"

W dniu 6 grudnia br. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży, z ceną ofertową 4 151 250,00 zł brutto. Obecnie trwa badanie oferty pod katem spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Złożony przez Gminę Myszyniec wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację tego zadania został oceniony pozytywnie w zakresie oceny formalnej i ekologiczno – technicznej.


GMINA MYSZYNIEC LIDEREM POWIATU OSTROŁĘCKIEGO!

W dniu 7 grudnia br. odbyła się Gala pierwszej edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Najlepszą gminą w powiecie ostrołęckim, pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego jest Gmina Myszyniec. Dyplom w imieniu Gminy Myszyniec odebrałam z rąk Pana Marszałka Adama Struzika oraz Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Pani Agnieszki Ajdyn  i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


PODPISANA UMOWA NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW

W dniu 8 grudnia br. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2022 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania Wykonawcą usługi został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Myszyńcu Sp. z o.o. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy /za 12 miesięcy/ wynosi: 756 610,35 zł brutto.

W związku z tym stawki opłaty śmieciowej na rok 2022 nie ulegną zmianie, pozostaną takie same czyli 22 złote od osoby. Ulgi i zwolnienia w opłacie śmieciowej również bez zmian: tj. 10% stawki miesięcznej opłaty dla posiadających kompostownik i kompostujących w nim bioodpady oraz druga ulga w wysokości  zwolnienia z 10% stawki miesięcznej dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.


POZYSKANE DOTACJE Z PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Dnia 8 grudnia br. Gmina Myszyniec otrzymała dotacje na rozwój infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej wysokości 368 700,00 złotych trafiło do wszystkich szkół prowadzonych przez samorząd. Najwięcej bo 158 700,00 zł otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzymała 60 000,00 zł, natomiast szkoły w Krysiakach, Zalesiu, Wydmusach, Wolkowych i w Olszynach mają do wykorzystania po 30 000,00 zł.

Zgodnie z zasadami programu pieniądze mogą być przeznaczone na zakup urządzeń i narzędzi m.in. drukarki 3D, roboty edukacyjne oraz sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo, który znajdzie się na wyposażeniu każdej szkoły od 1 września 2022 roku.


OGŁOSZONO WYNIKI PLEBISCYTU „#EFEKTUE – NOMINACJE DO KONKURSU LIDER ZMIAN 2023”

W dniu 9 grudnia 2021 r. podczas 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza ogłoszono wyniki plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Decyzją internautów w kategorii subregion ostrołęcki Gmina Myszyniec otrzymała nominację do konkursu Lider Zmian 2023 za projekt pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”.

Serdecznie dziękujemy internautom za każdy oddany głos. Nagrodę w imieniu Gminy Myszyniec odebrałam z rąk  Pana Wicemarszałka Wiesława Raboszuka i przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” -  SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 20 grudnia br. odbyło się w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówione rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania. Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby.


ODEBRANE PRACE:  BUDOWA LINII OŚWIETLENIA TERENU TARGOWISKA

W dniu 22 grudnia br. dokonano odbioru prac związanych z budową linii oświetlenia terenu targowiska. Przedmiotem zamówienia była budowa linii oświetlenia terenu oraz zasilania szafek rozdzielczo-zasilających na terenie targowiska w Myszyńcu przy ul. Targowej. Wartość robót:  141 142,50 zł.  Wykonawcą była firma: ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna.


OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA „STRATEGII ROZWOJU GMINY MYSZYNIEC DO 2030 ROKU”

Uprzejmie informuję, że przystąpiliśmy do opracowania nowej „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”

Dotychczasowy dokument „Strategii”, określający długofalowy rozwój gminy Myszyniec, stał się nieaktualny. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż założenia z niego wynikające zostały w znacznym stopniu zrealizowane. Pojawiły się również nowe wyzwania, które wymagają aktualizacji celów i kierunków działań określonych w pierwotnym dokumencie. Gmina zamierza sporządzić „Strategię” ambitną, która stanowić będzie element nowego, zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju i regionu, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności w kontekście nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Wyjątkowo istotnym w procesie planowania strategicznego jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie gminy. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w sporządzaniu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec, poprzez wypełnienie ankiety, w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Ankietę można:

a)      wypełnić za pośrednictwem strony internetowej (link dostępny na stronie www.myszyniec.pl)

b)      przekazać wypełnioną ankietę (formularz do pobrania ze strony internetowej Gminy Myszyniec) do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Punkt Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku

c)      przesłać skan wypełnionej ankiety na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d)      wypełnić ankietę papierową i pozostawić w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku (wydrukowane ankiety są dostępne są na miejscu).

Ankieta ma charakter wyłącznie badawczy i anonimowy. Jej wyniki będą pomocne w procesie formułowania celów i działań rozwojowych.

Dziękujemy  za  zaangażowanie  i  każdą  wypełnioną  ankietę.

 

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk