Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 4 listopada 2019 roku zostaje uruchomiony kurs autobusowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego, organizowany przez  Gminę Myszyniec. Operator będzie obsługiwał niżej wymienioną trasę:

 1. Myszyniec – Cięćk – Myszyniec przez Cięćk, Wykrot, Drężek.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. linii.

Dnia 30 października 2019 r. w Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim. Jednym z prezentowanych przedsiębiorstw była Spółdzielnia Socjalna Myszynianka  reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Muracha. Podczas prezentacji prezes spółdzielni przybliżył historię „Myszynianki” oraz najczęściej wykonywanych usług na terenie miasta i gminy Myszyniec. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka na początku roku skorzystała ze wsparcia Fundacji Fundusz Współpracy z projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznych w subregionie ostrołęckim.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Myszynianka.

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • 1)      obywatelstwo polskie,
 • 2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 4)      nieposzlakowana opinia,
 • 5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • 6)      wykształcenie wyższe,
 • 7)      posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • 8)      znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • a)      ustawy o drogach publicznych
 • b)      ustawy Prawo budowlane,
 • c)      ustawy o ochronie zwierząt,
 • d)      ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • e)      ustawy o funduszu sołeckim
 • f)       ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • g)      ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • h)      ustawy o samorządzie gminnym.

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

 • 1)      doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • 2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • 3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • 4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • 5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • 6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

 

 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • 1)      prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, przepustów i rowów;
 • 2)      nadzór nad organizacją ruchu na drogach gminnych;
 • 3)      wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym przekazywanie i odbiory pasa drogowego przed i po zrealizowanej budowie;
 • 4)      prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej (drogi asfaltowe, chodniki, boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, obiekty małej architektury) – kontrole, przeglądy, naprawy, remonty, zaopatrzenie w media, prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • 5)      przygotowywanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów, a także składanie wniosków w tym zakresie do Starostwa Powiatowego w przypadku nieruchomości gminnych;
 • 6)      prowadzenie spraw związanych z regulowaniem płatności za zajęcie pasa drogowego dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowej oraz w gruntach Skarbu Państwa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne);
 • 7)      prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 • 8)      realizacja zadań i ich rozliczanie z tzw. funduszu sołeckiego, współpraca w tym zakresie z sołtysami;
 • 9)      przygotowywanie odpowiednich procedur o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku;
 • 10)  sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku;
 • 11)  uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • 12)  archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • 13)  wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu drogownictwa i ochrony środowiska.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 28 października 2019 roku ruszą pierwsze kursy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego organizowane przez  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Operator będzie obsługiwał niżej wymienione trasy:

 1. Ostrołęka – Baranowo – Myszyniec przez Olszewo Borki, Nową Wieś Zachodnią, Brodowe Łąki
 2. Ostrołęka – Łyse przez Brzozówka – Kadzidło – Jazgarka - Myszyniec- Krysiaki.

W załączeniu rozkład jazdy na ww. liniach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 1. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu

w dniu 02.11.2019 r. (Dzień Zaduszny)

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

img-20191018-095246
img-20191018-102854
img-20191018-102951
img-20191018-103021
img-20191018-103029
img-20191018-103042
img-20191018-103538
img-20191018-103613
img-20191018-104748
img-20191018-105140
img-20191018-110143
img-20191018-110629
img-20191018-111020
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dnia 18 października wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach etnograficznych „Ginące Zawody” zorganizowanych przez RCKK Myszyniec na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Wykrot”. Dzieci, pod okiem instruktorów, uczyły się tańców kurpiowskich. Miały okazję poznać twórców ludowych zajmujących się rękodziełem i rzemiosłem. Każde ze stoisk zachęcało do oglądania, próbowania swoich sił, a także smakowania regionalnych potraw: chleba żytniego na zakwasie, placka drożdżowego czy fafernuchów Duże zainteresowanie wśród chłopów wzbudziło garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo i pieczywo obrzędowe. Dziewczynki zainteresował haft i koronka, bibułkarstwo obrzędowe i wycinanka oraz tkactwo. Dzieci mogły zabrać ze sobą wytwory zrobione pod okiem fachowców. Wśród nich znalazły się gliniane naczynia, świece woskowe, wycinanki i kwiaty z bibuły.

Warsztaty etnograficzne, ta żywa lekcja kultury i folkloru kurpiowskiego, przybliżyły młodemu pokoleniu czasy ich dziadów i pradziadów. Młodzi ludzie mogli spróbować swoich sił i zakochać się w sztuce ludowej.

Dziękujemy wszystkim twórcom za działalność na rzecz zachowania kultury kurpiowskiej.


Opracowała: Justyna Śniadach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. Nr II/12/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, termin realizacji zadań oraz cele:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Krysiaki dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

 

8.000,00zł

listopad 2019r. - grudzień 2019 r.

Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zwiększenie szans życiowych dzieci oraz stworzenie lepszych perspektyw na rynku pracy w przyszłości.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia zadania - zleceniodawca pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
 • Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
 • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
 • Inne koszty (określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2019 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie.
 3. Ramowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdań o wykonanie zadania publicznego zawiera rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 4. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.
 5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 1530.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 listopada 2019 r.
 3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 4. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec,
  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r.
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań oraz
  w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16. Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.


 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2019 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. Gmina Myszyniec przekazała dla  organizacji pozarządowych środki finansowe w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 32 000,00 zł. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec. Natomiast na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert Gmina Myszyniec przekazała środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wakacyjne zajęcia i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Anna Taradejna – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,
e
-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

                                                                                                         

 

 

dsc-0796_3
dsc-0798_5
dsc-0804_3
dsc-0820_3
dsc-0823_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

16 października 2019 r. uczniowie klas 0 - VIII wraz z opiekunami: panią dyrektor Izabelą Drężek, Bożeną Mróz, Eweliną Krzynówek oraz Żanetą Skrodzką wybrali się na całodniową wycieczkę do Szczytna.

 • Pierwszym punktem była zabawa w parku trampolin „Play City”. Dzieci pod okiem nauczycieli mieli okazję wyszaleć się i skorzystać z wszystkich możliwości obiektu: trampolin, basenu z piankami, ścianki wspinaczkowej oraz równoważni. Każdy znalazł coś dla siebie.
 • Drugi etap to wizyta w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Dzieci zapoznały się z przepiękną formą teatralną jaką jest musical. Przedstawienie dotyczyło mitologii greckiej na wesoło. Widać było zaciekawienie ze strony widzów i każdy słuchał z ogromnym zaangażowaniem.
 • Trzeci punkt programu to szczycieński zamek i jego historia. W muzeum zwiedzający zobaczyli wystawy stałe i czasowe. Dowiedzieli się, jak żyli dawni mieszkańcy Mazur. Najbardziej podobała się wystawa dawnych sprzętów domowych i narzędzi rolniczych.
 • Na zakończenie dzieci wraz z wychowawcami udali się do pizzerii „Da Grasso”, aby odzyskać siły na drogę powrotną do domu.

Czas spędzony na wycieczce minął bardzo szybko. Wszyscy z zadowolonymi minami i głowami pełnymi nowych doświadczeń wrócili do domów.

Opracowała: Justyna Śniadach

W ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Gmina Myszyniec wybudowała dwie otwarte strefy aktywności przy budynku użyteczności publicznej w  Myszyńcu Starym i na terenie  Publicznej Szkoły  Podstawowej w Wykrocie.

       Ogólna wartość inwestycji to kwota 248 132,17 zł.

1) Otwarta Strefa Aktywności w Myszyńcu Starym została wybudowana w wariancie podstawowym, obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w następujące urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefę relaksu w której zamontowano 4 ławki przymocowane na stałe do podłoża, 2 urządzenia do gier edukacyjnych: stolik do piłkarzyków i stół do szachów - umocowane na stałe. OSA wyposażono w 3 kosze na śmieci i stojak do rowerów. Dokonano zagospodarowania terenu i dokonano nasadzeń krzewów w ilości 5 sztuk.

 2) Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Wykrocie została wybudowana w wariancie rozszerzonym obejmującym siłownię plenerową  wyposażoną w urządzenia: biegacz+pylon+orbitek, twister+wachadło, wyciąg górny+wyciskanie siedząc. Strefa relaksu została wyposażona w 4 ławki, 2 urządzenia do gier edukacyjnych  zamontowane na stałe tj. stolik do piłkarzyków i stół do tenisa stołowego.  Dokonano zagospodarowania terenu i nasadzeń  krzewów w ilości 10 szt.  Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wyposażony w: równoważnię linową, most linowy z talerzykami, bocianie gniazdo, huśtawkę dwuosobową i huśtawkę wagową podwójną. Na placu zabaw zastosowano powierzchnię bezpieczną piaszczystą. 

72364345_544090316326173_2059658447334408192_n
72377919_684408088718921_6796958803037257728_n
73135592_466551203952611_887660682273619968_n
73349372_740633316347656_8606391467864227840_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5697

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

 

 1. Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.
 3. Forma wsparcia: wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00 PLN.
 4. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 5. Warunki udzielenia wsparcia:
  - Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
   - Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych nakonkurs.
   - Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
   - W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
   - W przypadku,gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).
 6. Wymagane dokumenty:
  - Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
   - Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla  Przedsiębiorcy.
  - Zaświadczenie z PUP – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  - Kserokopia dowodu osobistego.
  - Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
  - Dokumenty potwierdzające wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe.
  - Oświadczenie Wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.
  - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w podziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu (LSR)
 8. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego http://www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418 lub 507-856-135. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura. 

 

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

nagroda2
Resized_20191016_191941_3535
Resized_20191016_192017_9303
Resized_20191016_200813_7310
zrzut1
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019-10-019
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019-10-18 113639
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

16 października 2019 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk wzięła udział w gali finałowej konkursu LIDER ZMIAN 2019 w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid w Warszawie, gdzie na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odebrała nagrodę główną – statuetkę  dla Gminy Myszyniec za aktywność w obszarze korzystania z funduszy europejskich, w kategorii Samorząd, a podkategorii Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców  

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękowała za tak wysokie wyróżnienie. Zaznaczyła jednak, że swoją obecność w tym miejscu zawdzięcza pracownikom Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pod kierunkiem pani kierownik Edyty Chmielewskiej-Drężek, którzy swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzili do tego sukcesu.

DZIĘKUJĘ WAM BARDZO – powiedziała.

Wszystkich Mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji DKMS Polska. W punkcie na ulicy Adama Chętnika 1 w Myszyńcu będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. To nic nie kosztuje i nie boli, a można uratować komuś życie.

Pomóżmy osobom chorym na białaczkę.

20191014-111514
20191014-111807
20191014-111900
20191014-112121
20191014-112212
20191014-112215
20191014-112222
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Dnia 14 października w naszej szkole, jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami klas V-VIII, pod opieką p. Wiesławy Chorąży, przygotowali montaż słowno – muzyczny. Scenki parodiujące sytuacje szkolne wzbudzały salwy nieposkromionego śmiechu, a piosenki – łzy wzruszenia. Nie obyło się bez podziękowań ze strony uczniów i rodziców, którzy zawsze pamiętają o nauczycielach i pracownikach obsługi w tym szczególnym dniu. Pani dyrektor, Izabela Drężek, pogratulowała uczniom wspaniałej inicjatywy, nauczycielom życzyła dalszych sukcesów, a rodzicom podziękowała za współpracę.

Uwieńczeniem uroczystości było spotkanie, na którym jak co roku Rada Pedagogiczna wraz z rodzicami miło spędziła czas smakując przepysznych wypieków przygotowanych przez mamy z Rady Rodziców.

Cieszymy się, że mogliśmy w tak piękny sposób wraz z uczniami i rodzicami świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Opracowała: Justyna Śniadach

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 października w dniu Święta Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem pani Krystyny Zyśk i Danuty Zapadki. Uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom obsługi serdeczne życzenia, do których dołączyli słowa wierszy i piosenek.

Dzisiejsza akademia miała jeszcze jeden miły akcent, gdyż troje nauczycieli świętowało swoje jubileusze pracy:

 • Pani Elżbieta Drężek 35-lecie.
 • Pan Zdzisław Zyśk - 25-lecie.
 • Pani Małgorzata Parzych - 20-lecie.
1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

10 października 2019 roku

Tego dnia odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy I. Najmłodsi członkowie naszej szkolnej społeczności złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor każdego ucznia pasowała ołówkiem na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie. Wychowawczynią klasy I jest pani Elżbieta Drężek. 

Część artystyczną przygotowali najmłodsi i najstarsi uczniowie naszej szkoły, czyli pierwszoklasiści i ósmoklasiści, wspierani przez panią Elżbietę Drężek i panią Irenę Mamajek. Na scenie pojawiły się wróżki, dobre duszki, a nawet zła czarownica.... Uczniowie klasy pierwszej udowodnili, że znają zasady kulturalnego zachowania, przepisy drogowe, umieją śpiewać i recytować. Zwieńczeniem występów artystycznych był polonez odtańczony przez nowo pasowanych uczniów.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Problemy dotyczące ochrony zdrowia na terenie gminy Myszyniec.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

11 października 2019 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dumni pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni z uśmiechem zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Symbolicznego ślubowania dokonała pani dyrektor i jednocześnie wychowawczyni tej klasy, pani Hanna Brodowska, która wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło życzeń i upominków od starszych koleżanek i kolegów. Uczniowie klasy IV miło przyjęli najmłodszych w poczet uczniowskiej społeczności. Rodzice natomiast umilili dzieciom te niezwykłe chwile symbolicznym poczęstunkiem.

 Joanna Pliszka

 

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Dzień Chłopaka w PSP w Wykrocie jak co roku obchodzony był 30 września.
W tym szczególnym dniu, dziewczyny składały swoim kolegom życzenia, zorganizowały im również ciekawe zabawy i konkursy, pod kierunkiem pani Krystyny Zyśk i pani Danuty Zapadki.

W dniach 17-19 października tegoż roku odbędą się warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody"

 • Zgłoszenia przyjmowane są:
  drogą telefoniczną 29 77 21 363
  oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!

1
2
Previous Next Play Pause
1 2

14 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych był Dniem Samorządności, w którym władzę w szkole przejęli wyznaczeni uczniowie pełniąc funkcje i obowiązki poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły. W tym dniu pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk odbyła się uroczysta akademia poświęcona pracownikom naszej placówki, dla których uczniowie wyśpiewali życzenia w inscenizacji recytatorsko-muzycznej. Do życzeń przyłączył się także Samorząd Uczniowski z opiekunem – panią Joanną Pliszką, który podarował pracownikom oświaty słodkie upominki. Życzenia zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym złożyła także Rada Rodziców, która wyraziła swą wdzięczność w pięknych kwiatach. Tego dnia jubileusz pracy dydaktyczno-wychowawczej obchodziła pani Małgorzata Jędrzejczyk, dla której przygotowano miłą niespodziankę. Ponadto przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali panu Sławomirowi Drózdowi za  wieloletnią pracę w ramach sprawowanej funkcji dyrektora szkoły, a jednocześnie oficjalnie powitali na tym stanowisku panią Hannę Brodowską. Po zakończonej uroczystości pracownicy oświaty wzięli udział w spotkaniu z panią burmistrz Elżbietą Abramczyk.

 

Joanna Pliszka

DSCF1302
DSCF1305
DSCF1307
DSCF1310
DSCF1312
DSCF1314
DSCF1316
DSCF1317
DSCF1319
DSCF1320
DSCF1322
DSCF1323
DSCF1326
DSCF1327
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października o godz. 14:00 w sali RCKK, na zaproszenie Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk odbyło się spotkanie pracowników oświaty z terenu Gminy Myszyniec, zarówno z placówek publicznych, jak i niepublicznych. Szczególnie miłym akcentem było pojawienie się nauczycieli emerytów.

Pani Burmistrz dziękowała za dotychczasową pracę i w imieniu swoim, radnych i pracowników urzędu złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Wręczyła również Nagrody Burmistrza Myszyńca.

 Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2018/2019 nagrody otrzymali:

 1. Aptacy Mirosław – dyrektor PSP w Myszyńcu
 2. Grzegorczyk Mirosława – dyrektor PSP w Wykrocie
 3. Brodowska Hanna Sabina – dyrektor PSP w Wolkowych
 4. Drężek Izabela Edyta – dyrektor PSP w Wydmusach
 5. Kobus Izabela – dyrektor PSP w Krysiakach
 6. Florek Ewa – dyrektor PSP w Olszynach
 7. Ejdys Barbara – dyrektor PSP w Zalesiu
 8. Cicha Alicja – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu

 

Nagrodę Burmistrza Myszyńca za realizację działań artystycznych promujących pozytywny wizerunek Gminy Myszyniec w kraju i za granicą otrzymała nauczycielka PSP w Myszyńcu pani Danuta Gnoza.

Na wniosek dyrektora PSP w Myszyńcu, nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali również:

 1. Petkiewicz Marek – wicedyrektor PSP w Myszyńcu
 2. Krajza Dorota – nauczycielka PSP w Myszyńcu

Na wniosek dyrektora PSP w Wykrocie nagrodę Burmistrza Myszyńca otrzymała nauczycielka tej szkoły, pani Elżbieta Drężek.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.