Na stronie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce pojawił się apel o pomoc wystosowany przez dyrektora placówki Pawła Natkowskiego. "Pomoc jest nam bezwzględnie potrzebna" - napisano w apelu.

Poniżej treść apelu, który ukazał się na stronie internetowej szpitala. Zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy.

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

Wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu dla mieszkańców gmin:

 Myszyniec, Baranowo, Kadzidło, Lelis, Łyse. Czarnia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu od 26.03.2020r. do 14.04.2020r. uruchamia specjalny dyżur pod numerem telefonu

29 772-11-32 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w godzinach 10.00-14.00

do kontaktów z uczniami, nauczycielami i rodzicami, którzy szukają wsparcia w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w czasie panującej pandemii koronawirusa pracuje normalnie.

Apelujemy jednak do mieszkańców, aby w okresie ogłoszenia stanu epidemii ograniczyli korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do niezbędnego minimum.

Jeśli ktoś posiada odpady, które nie mogą poczekać z oddaniem, prosimy o telefoniczne (tel. 665-040-153) ustalenie terminu i godziny stawienia się w punkcie, tak aby unikać sytuacji czekania w kolejce na przyjęcie.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS – Cov – 2

na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku informuje

o czasowym zawieszeniu działalności w terminie

od 26 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r.

Apelujemy do Podopiecznych, Rodziców i Opiekunów o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarzy.

Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec od dnia 23 marca br. mogą korzystać z  pomocy i wsparcia specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a także w sprawach prawnych w związku ze stosowaniem przemocy domowej  w formie zdalnej w niżej wymienionych terminach: 

- w każdy  wtorek miesiąca  w godz. 8:30 – 12:30 - tel. 29/33-33-115

- w każdą  sobotę miesiąca  w godz. 9:00 –  13:00 – tel. 602-749-528

- w dniu 27 marca br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898

- w dniu 07 kwietnia br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898  

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób / przebywanie w kwarantannie/, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu każdego dnia w godzinach od 7.30 - 19.00  pełnią dyżur   telefoniczny  pod następującym numerem  telefonu:

(29) 77 21 398

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce w odpowiedzi na trudną sytuację panującą w kraju, oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Mogą z niej skorzystać pracownicy służby zdrowia, seniorzy i osoby przeżywające kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Porady są dostępne za pośrednictwem numerów telefonu (29) 767-61-94 oraz 506-029-478 w godzinach dyżurowania psychologów:

Reklama- mgr Łukasz Możejewski - poniedziałek i środa od 9.00 do 20.00 oraz piątek od 9.00 do 16.00,

- mgr Maciej Maksymiuk - czwartek i piątek od 10.00 do 20.00

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

Sesja Rady Miejskiej 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00

odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców zachęcam do oglądania w internecie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Sławomir Archacki

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

b)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

d)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

f)        zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

g)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

j)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

INORMACJA!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Sesja Rady Miejskiej 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców zachęcamy do oglądania w Internecie.

Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19.

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980

codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta.


Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

Nieruchomości

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ewidencja Ludności, dowody osobiste, USC

Formularze zgłoszeń awarii instalacji solarnych

Podatki i opłaty lokalne

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu uprzejmie informuje, że

od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą czynne

Punkty Konsultacyjne w budynku Centrum Usług Społecznych przy Placu Wolności 61 w Myszyńcu.


 Okresowe wstrzymanie  funkcjonowania Punktów konsultacyjnych, w których przyjmowali terapeuci ds. uzależnień wynika z ogólnopolskich działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

O zmianach będziemy informować na stronie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

                                                                          

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce, prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz podległych jednostkach do niezbędnego minimum. Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy o załatwianie drogą elektroniczną pod nr 29 764 36 45 lub wysyłając korespondencję elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Także ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Wydział Komunikacji i Drogownictwa, znajdujący się  przy ul. A.E  Fieldorfa "Nila" 15 do odwołania zmienia sposób przyjmowania interesantów.

Od poniedziałku 16 marca  przyjmowane będą wyłącznie osoby, które umówiły się na wizytę poprzez system rejestracji elektronicznej:

https://bezkolejki.eu/spostroleka/ .

Osoby te prosimy o przyjście do urzędu i pobranie numerka z biletomatu nie wcześniej niż na 15 minut przed umówioną wizytą. Jednocześnie prosimy o pozostanie w korytarzu głównym budynku i oczekiwanie w tym miejscu na wezwanie pracownika wydziału.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 29 764 32 43 bądź pocztą

elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuję o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobiście zostaje  zawieszona i będzie świadczona zdalnie.

Numery kontaktowe do prawników zostaną podane w najbliższym czasie.

 U W A G A  - WAŻNY KOMUNIKAT !

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU

Burmistrz Myszyńca informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz.423)  tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. Wezwania wystawione do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od dnia 16 marca 2020 są nieważne.

 Oznacza to, że wszystkie osoby z terenu gminy Myszyniec, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową na dzień 16, 17 i 18 marca br. i 27 marca br. (kobiety) nie stawiają się na kwalifikację wojskową do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w tych dniach.  Osoby te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

 W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19

wywołanej wirusem SARS – Cov – 2

na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku informuje

o czasowym zawieszeniu działalności w terminie

od 13 marca 2020r do 25 marca 2020r.

Apelujemy do Podopiecznych, Rodziców i Opiekunów

o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się

do zaleceń służb sanitarnych, lekarzy

oraz w miarę możliwości pozostawanie w domu.

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 13 marca 2020r. zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 100 w Myszyńcu (teren dawnego składowiska odpadów).

Punkt ten czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 11.00 do 19.00  Podmiotem prowadzącym PSZOK jest wyłonione w przetargu Konsorcjum spółek RDF i MPK Pure Home.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Myszyniec będą mogli oddać bezpłatnie posegregowane odpady tj.

 • papier i tektura
 • Szkło
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Odpady zielone
 • Opakowania po chemikaliach
 • Odzież i tekstylia
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • Przeterminowane leki
 • Zużyte opony samochodowe
 • Czysty gruz, niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Myszyniec, po okazaniu się dowodem osobistym i opłaconym blankietem płatności opłaty śmieciowej.

Zachęcamy do korzystania z PSZOK-u i samodzielnego dostarczania posegregowanych odpadów do PSZOK.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  o zawieszeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach, żłobkach i przedszkolach od 12 do 25 marca br. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, proszę o zapoznanie się i stosowanie do wytycznych:

Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie zajęć w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj swoje kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodręczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

- Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

- Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Tylko odpowiedzialne działania mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa!

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

b)      zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,

c)       ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z uwzględnieniem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

e)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

g)       uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

h)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)        ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu,

j)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

k)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

l)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przekształcenie ZGKiM w spółkę prawa handlowego.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XII sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

                                              

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                           /-/Marek Trzciński

 

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet, przygotowana przez naszych chłopców, kolegów i pan Zdzisława Zyśka. Na koniec zostało odśpiewane „Sto lat” dla wszystkich kobiet tych małych i tych dużych, był też słodki poczęstunek.

 

W dniu 27 lutego 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi, Folklorystami i Działaczami Kultury.

Wszystkich przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca. Następnie głos zabrał Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym, folklorystom oraz działaczom kultury za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie współpracy z twórcami i folklorystami na 2020 r.

Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości: Mirosława Grzyba – Prezesa Związku Kurpiów, Krzysztofa Parzychowskiego - Wicestarosty Ostrołęckiego, Mirosława Augustyniaka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Zofii Bałdygii oraz Czesławy Kaczyńskiej – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Wszyscy zgodnie podkreślali ważną rolę twórców ludowych i ich znaczenie w podtrzymywaniu tradycji ludowych.

Głównym punktem spotkania było wręczenie Medali Pamiątkowych „Pro Masovia” dla działaczy kultury szczególnie zasłużonych w rozwoju i promocji kultury kurpiowskiej. Na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył medalem pamiątkowym „Pro Mazovia”: Cyrylę Kosińską, Tadeusza Domiana oraz Władysława Piórkowskiego. Natomiast dyplomem uznania Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował: Stanisława Kubła, Elżbietę Abramczyk, Aldonę Kuciej, Katarzynę Grodzką, Kamilę Kowalikowską-Stefens, Zofię Bałdygę, Romana Popiołka, Monikę Petrykowską, Eugeniusza Drężka, Wiesława Gnozę, Bożenę Żywicę oraz Kazimierza Ścibka doceniając ich rolę w promocji kultury kurpiowskiej i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Po wręczeniu nagród odbyła się krótka prezentacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna Senior”, a spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem dla wszystkich zebranych.

W Noworocznym Spotkaniu z Twórcami Ludowymi, Folklorystami i Działaczami Kultury wzięło udział około 80 osób.

 

87380718_3184318304929906_2579843196641083392_o
87385437_3184318411596562_327164933294784512_o
87476279_3184318388263231_6263174005428060160_o
87489920_3184317838263286_6732870847234572288_o
87513436_3184318584929878_3089625977538478080_o
87547963_3184317854929951_146857580528926720_o
87663611_3184318471596556_2703302559845580800_o
87713812_3184317821596621_2568296447648727040_o
87762659_3184318111596592_4574361292336267264_o
87811655_3184318084929928_2761693705386590208_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uprzejmie informuję, że budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika Urzędu z osobą niepełnosprawną. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.


Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tutejszego Urzędu przez ­drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.­­

1 marca 2020 roku po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 16.30 rozpoczęła się uroczystość przy Pomniku Ofiar Represji okresu hitlerowskiego i stalinowskiego. Wspólnie odśpiewano hymn i poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku. Po krótkiej modlitwie wszyscy zgromadzeni przeszli do Bazyliki Mniejszej gdzie została odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, poległych w obronie ojczyzny. Po mszy obecni na uroczystości obejrzeli krótki program upamiętniający żołnierzy z tamtego okresu.

Burmistrz Myszyńca dziękuje Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Rycerzom Kolumba, Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach, Związkowi Harcerstwa Polskiego- chorągiew w Myszyńcu, Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej w Myszyńcu i wszystkim obecnym za przygotowanie oraz udział w uroczystości.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych poświęcone promocji gminy i przygotowania do dużych imprez plenerowych. Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/19 Burmistrza Myszyńca dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 13 kwietnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

23 marca 2019 r. w Rzekuniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w piłce siatkowej chłopców. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie:

 • Bartosz Gołaś (kl. VII),
 • Norbert Gołaś (kl. VIII),
 • Michał Jedwabnik (kl. VIII),
 • Jakub Kowalczyk (kl. VIII),
 • Bartłomiej Kulas (kl. VIII),
 • Jakub Adam Lis (kl. VIII),
 • Krzysztof Lis (kl. VIII),
 • Aleksander Ciak (kl. III gimn.),
 • Michał Piotr Grzegorczyk (kl. III gimn.),
 • Wiktor Jedwabnik (kl. III gimn.),

pod kierunkiem pana Zdzisława Zyśka zajęli trzecie miejsce, zdobywając brązowe medale.

We wcześniejszych etapach rozgrywek zajmowali następujące miejsca: Mistrzostwa Gminy Myszyniec pierwsze miejsce, zawody rejonowe - drugie miejsce. 

Zapraszam mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie w dniu

31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w Sali RCKK


na którym przedstawione zostaną informacje dotyczącą m. in:

·       Gospodarki odpadami

·       Przydomowych oczyszczalni ścieków

·       Programu „czyste powietrze”

·       Aktualnie prowadzonych inwestycji i bieżących spraw.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

1
2
3
4
5
6
7
8
13
27
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

24 marca 2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu odbył się halowy turniej piłki nożnej oldbojów o puchar Burmistrza Myszyńca Elżbiety Abramczyk. Turniej organizowany był przez Mariusza Warycha reprezentującego nieformalną grupę „Bad Boy Oldboy Myszyniec”, którą łączy wzajemne koleżeństwo i gra w piłkę. W turnieju wzięło udział 6 drużyn: z Myszyńca, Łysych, Turośli, Kadzidła i Ostrołęki. Podczas rozgrywek kolejne miejsca zajęły drużyny:

I miejsce- Hurtowniapilkarska.com

II miejsce- Kolesie Kadzidło

III miejsce- Transport Łyse

IV miejsce- KS Kozel 

V miejsce- FC Krusza

VI miejsce- Bad Boy Myszyniec

Pani Burmistrz w trakcie turnieju kibicowała drużynie z Myszyńca, a po zakończeniu rozgrywek wręczyła puchary wszystkim drużynom oraz zawodnikom za osiągnięcia indywidualne.

54522386_2227349250860193_4021890384807329792_n
54526059_2441744685849261_3347997156932845568_n
55575539_557267634766912_60518129310105600_n
IMG_8393
IMG_8396a
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

21 marca 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Konkurs rozgrywa się w sześciu kategoriach i ma charakter jednorazowego testu, który rozwiązywany jest w ciągu 75 minut. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs jest sprawdzoną formą popularyzacji matematyki wśród dzieci i młodzieży, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wyjazdu za granicę. W bieżącym roku swoje matematyczne umiejętności sprawdzało 15 uczniów naszej szkoły. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy jak najlepszych wyników.

W dniu 21 marca , jak co roku, obchodziliśmy w PSP w Krysiakach Dzień Samorządności. To jedyny dzień w roku, kiedy uczniowie sprawują rządy w szkole. Zaczęliśmy od krótkiego apelu i przekazania władzy nowemu gronu pedagogicznemu. Następnie udekorowaliśmy wiosennie drzwi do poszczególnych klas i przyrządziliśmy pyszne kolorowe kanapki. Po wspólnym śniadaniu udaliśmy się do klas na zajęcia, które przeprowadzili nowi nauczycieli. 21 marca to również Dzień Poezji, w związku z tym odbył się apel, na którym recytowano wiersze znanych poetów. Następnie udaliśmy się na plac szkolny, gdzie spaliliśmy Marzannę i tym samym przywitaliśmy wiosnę :)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie

Gmina Myszyniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 marca obchodziliśmy Dzień Samorządności, który stał się już tradycją w naszej szkole. O godzinie 8.30 spotkaliśmy się na porannym apelu, aby oficjalnie przywitać WIOSNĘ. Pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk przywitała wszystkich uczniów
i przekazał „nowemu” dyrektorowi klucz do szkoły.
Po krótkim apelu uczniowie wraz z wychowawcami i „nowymi” nauczycielami udali się do klas na lekcję. Wychowawcy zasiedli wraz z uczniami do ławek, a zajęcia prowadziło nowe grono pedagogiczne.

Tego dnia odbyły się konkursy:

dla klas I – III PSP – na najładniejszą MARZANNĘ
a dla klas IV – VIII i III gim. na najładniejszy wiersz o WIOŚNIE wraz z oprawą plastyczną. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców uznali, że nie ma przegranych, wszystkie klasy zasłużyły na I miejsce,
bowiem w tym dniu najważniejsza jest dobra zabawa i poczucie humoru. Na koniec w ognisku zostały spalone MARZANNY, symbol odchodzącej zimy. Uczniowie mogli upiec kiełbaski i miło spędzić czas w swoim gronie wraz wychowawcami.

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

22 marca 2019 roku uczniowie klas IV – VIII SP i III GIM wraz z opiekunami wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych pod hasłem ,,Miłując Boga, pokochaj samego siebie i uszanuj drugiego człowieka” zorganizowanych przez ks. Andrzeja Surdykowskiego we współpracy z ks. Markiem Żmijewskim i młodzieżą z Ostrowi Mazowieckiej, którzy  poprzez liczne scenki, filmiki, opowiastki i piosenki religijne dowodzili że Bóg kocha każdego człowieka.

Joanna Pliszka

 

1 a
1 b
2
Previous Next Play Pause
1 2 3

21 marca 2019 roku w naszej szkole pod kierunkiem pełniącej obowiązki dyrektora, pani Hanny Brodowskiej, odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Ubrani w zielono-żółte z elementami kwiatków stroje dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III SP pod kierunkiem wychowawców miło spędzali czas podczas licznych zadań rekreacyjno-sportowych. Nie zabrakło zadań sprawnościowo-zręcznościowych dla dzieci zmagających się z wykonaniem Marzanny, którą zgodnie z tradycją szkoły spalono w ognisku na znak pożegnania zimy. W tym dniu liczyła się dobra zabawa, a nie sprawność fizyczna. Pierwszy Dzień Wiosny uczczono wspólnym pieczeniem kiełbasek w życzliwej atmosferze.

W tym dniu uczniowie klas IV – VI SP pod nadzorem opiekunów przywitali Wiosnę w Parku Wodnym Tropikana  w Mikołajkach, korzystając z aquaparku z krytym i odkrytym basenem, zjeżdżalniami, rurami, saunami i grotą śnieżną. Dodatkową atrakcją była pełna przygód wyprawa do świata z przeszłości, w którym żyło waleczne plemię Galindów.

Natomiast uczniowie klasy VIII SP i III GIM pod kierunkiem pani Zofii Bałdygi oraz pani Elżbiety Rolki witali Wiosnę w Olszewce koło Ostrołęki podczas zorganizowanej pod nadzorem animatorów gry paintballowej.

Szkoda, że Pierwszy Dzień Wiosny jest tylko jeden raz w roku ;).

Joanna Pliszka

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXX Jarmarku Kurpiowskiego

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Witajcie! :)

Już dziś początek astronomicznej wiosny! :

Rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych okresów w ciągu całego roku, gdzie można powiedzieć, że budzi się do życia cały świat. ;

Wiosna to też cieplej, jaśniej i w ogóle jest o wiele lepiej, a może być jeszcze wspanialej dla tych, którzy chcą spędzić najbliższy czas razem z nami! _

Specjalnie dla Pań i Panów 50+ organizujemy zajęcia z Akademii Ruchu! :)Gorąco zapraszamy, aby wspólnie z nami rozpocząć wiosnę na sportowo i zdrowo. :D

Pierwsze spotkanie już w środę 3 kwietnia o godz. 17:30 na sali widowiskowej RCKK. 

Do zo!! 

 

Szanowni Państwo Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce zwrócił się do nas o pomoc w dotarciu do jak najszerszej liczby zainteresowanych osób poprzez o planowanym spotkaniu dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych.

 

Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom.

Prezentacja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema, w sali nr 9 w  dwugodzinnych cyklach prezentacyjnych - począwszy od godz. 10.00 do 18.00 (początek kolejnego cyklu: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00).

KURPIOWSZCZYZNA ZAPRASZA

:

Wiosna już za płotem, słońce już też chce świecić dłużej i mocniej, a dla nas jako zespołu rozpoczyna się powoli okres wzmożonej aktywności jak widać po postach na facebook'u. :D

Dziś również pędzimy dalej i zapraszamy Was do dołączenia w nasze szeregi! :D Otwarty nabór do zespołu Kurpiowszczyzna! :)

Jeśli jesteś zainteresowana(y), prosimy o kontakt.

IMG_20190314_095746
IMG_20190314_100721
IMG_20190314_103806
IMG_20190314_103915
IMG_20190314_104930
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

14 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w warsztatach tworzenia pisanek i palm wielkanocnych zgodnych z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi pod okiem twórców ludowych w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Joanna Pliszka

 

ADRES: Myszyniec


Zespół Szkół Powiatowych

Dzieci polskich 5
 

Forma zapisu i termin wizyty jest ustalany pod numerem telefonu:

534 029 041 .

- Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki i wtorki                  w godz. 14.30-18.30

-Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w środy, czwartki i piątki                             w godz. 14.30 – 18.30                                                       

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

53519641_2463422160352861_1113474051059220480_o_2463422153686195
53528485_2463422573686153_2910903708223012864_o_2463422570352820
53685651_2463422183686192_8540670784538935296_o_2463422177019526
53788178_2463422320352845_8396174753123008512_o_2463422303686180
53790502_2463422003686210_6860391656068218880_o_2463421997019544
53794499_2463422363686174_3097571048560787456_o_2463422353686175
53797740_2463422210352856_2594820095494586368_o_2463422203686190
53843104_2463422420352835_7433927389614178304_o_2463422413686169
53854750_2463421990352878_471049567526191104_o_2463421977019546
53881563_2463422633686147_3913920417428930560_o_2463422627019481
53893304_2463422707019473_594620273462870016_o_2463422700352807
54200953_2463422620352815_6910065598546313216_o_2463422617019482
54353435_2463422787019465_9162798936258248704_o_2463422783686132
54521033_2463422013686209_8551186359128162304_o_2463422007019543
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dziś 14 marca w godz. 10-13 na naszej sali widowiskowej odbyły się warsztaty z tworzenia palma i pisanek kurpiowskich. Głównym celem warsztatów było ukazanie tradycyjnych metod kurpiowskich, jakie są używane na Kurpiach. Warsztaty były również związane z nadchodzącym wielkimi krokami konkursem "Palma i Pisanka Kurpiowska Myszyniec 2019", gdyż były pomocne dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie. :)

Na naszej sali widowiskowej swoją wiedzą, doświadczeniem i technikami podzielili się Pani Stanisława Staśkiewicz, Pan Wiesław Staśkiewicz i Pan Stanisław Ropiak - pisanka oraz Pani Elżbieta Kasznia - palma.

Dziękujemy bardzo naszym wspaniałym mistrzom oraz wszystkim uczniom ze szkół w Wolkowych, Krysiakach, Białusnym Lasku i Myszyńcu, którzy przybyli na nasze warsztaty. :)

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Palma i Pisanka Kurpiowska Myszyniec 2019"!

Więcej informacji na stronie internetowej i fb RCKK.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu pn. GraduatON.  

 

8 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Uroczystości przewodniczył pan Szymon Wasik, wspierany przez dyrektora szkoły, pana Sławomira Drózda. Miłe życzenia, drobne upominki i kwiaty były wyrazem pamięci o płci pięknej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w tym czasie ,,Dzień Spódniczki”, co zachęciło nasze kobietki do założenia tego, co dziewczęce :).

 Joanna Pliszka

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie uchwał na IV sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji:

 /-/Marek Trzciński

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

4
1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

W budynku Dworca Autobusowego na Placu Wolności dnia 7 marca został uruchomiony Punkt przyjmowania zeznań podatkowych. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe również w dniach 14 i 21 marca (czwartek) w godz. 9.00-14.00.

Obecnie w tym samym budynku Fundacja United Way Polska w partnerstwie z Industry Personal Services sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Akcja Aktywacja”. Celem projektu jest włączenie społeczne 216 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

W kursie w naszej gminie aktualnie bierze udział 13 osób. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursie "Pracownik obsługi biurowej".

Będziemy Państwa na bieżąco  informować o kolejnych działaniach i wydarzeniach odbywających się w Budynku Dworca.

4
2
3
1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

7 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami pod nadzorem kierownika wycieczki p. Małgorzaty Jędrzejczyk wyjechali na przedstawienie teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji pt. ,,Dorotka po drugiej stronie tęczy” do Ostrołęki. Pełna humorystycznych treści aranżacja słowno-muzyczna była świetną okazją do zwrócenia uwagi na ważne aspekty wychowawcze i edukacyjne. Miłość, rozum i odwaga to wartości, którymi warto kierować się w życiu, którego podstawą jest rodzina. Warto zatem pamiętać, że ,,Dom jest tam, gdzie serce twoje”. Uwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonald’s. 

 Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

1 marca 2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki i nadzorem pełniącej obowiązki dyrektora pani Hanny Brodowskiej oraz we współpracy z Radą Rodziców wzięli udział w uroczystości poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu nasza delegacja zapaliła symboliczne znicze oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Gmina Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje o uruchomieniu Punktu przyjmowania zeznań podatkowych, który mieścić się będzie w jednym z pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego na Placu Wolności.

Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe w dniu 7, 14 i 21 marca (czwartek) w godz. 9.00 – 14.00.

W dniu 3 marca 2019 r. w sali widowiskowej RCKK odbył się I etap konkursu wokalnego „Wygraj Szasnę”. Konkurs ten został zorganizowany przez Gminę Myszyniec oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy z TV MEDIA Agencją Telewizyjno-Estradową.

Konkurs był skierowany do dzieci z terenu Gminy Myszyniec, którzy nie ukończyli 14 lat, a jego głównym celem było wyłonienie Laureata, który będzie reprezentował naszą gminą podczas II etapu konkursu 25 marca 2019 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury.

W wokalnych zmaganiach wzięło udział 25 uczestników, którzy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom i postawili niezwykle trudne zadanie przed komisją oceniającą, która mogła wybrać tylko jedną osobą.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców zgłoszonych przez szkoły i przedszkola z terenu Gminy Myszyniec, komisja udała się na obrady, a na scenie odbyły się mini gry i zabawy z nagrodami dla chętnych dzieci.

Kolejnym punktem programu, był koncert akustyczny Myszynianki Kingi Archackiej – laureatki konkursu Fresh Talent, Radia Zet, która zaprezentowała swoje niezwykłe umiejętności wokalne, ale też przekazała kilka cennych rad uczestnikom konkursu.

Po wysłuchaniu koncertu wszyscy uczestnicy konkursu zostali poproszeni na scenę, gdzie każdy z nich otrzymał dyplom pamiątkowy oraz nagrodę rzeczową. Po wręczeniu dyplomów i nagród komisja przedstawiła protokół konkursowy i wytypowała do II etapu konkursu wokalnego „Wygraj Szansę” Maję Bednarczyk ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie.

 

Urząd Miejski w Myszyńcu zachęca mieszkańców do skorzystania z przygotowanego w ramach realizacji  projektu „Wspieraj lokalnie” programu do rozliczeń PIT. Program jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia. Można z niego skorzystać na stronie:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-myszyncu/

Program ma umożliwić lokalnym organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego. Prosimy Organizacje Pozarządowe o utworzenie prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony został na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego podatnicy zachęcani są do przekazywania 1% na rzecz lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego.

W celu uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji/wizytówki dla Organizacji Pożytku Publicznego należy wypełnić następujący formularz:

https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie w związku z uruchomieniem generatora wniosków, zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zakresu wypełniania fiszki.  FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwa do 18 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Zachęcamy do odwiedzenia Nas na spotkaniu - już w najbliższą środę 06.03.2019 r. o godzinie 10.00 w Myszyńcu w Karczmie Marysieńka, przy ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec.

Szerzej o programie można poczytać na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl - zakładka „O programie”. Zapraszamy również do biura na konsultacje z doradcą lub telefonicznie pod numerami tel. +48 507 856 135, +48 517 479 418

 

1-001
2-001
3-001
Previous Next Play Pause
1 2 3

28 lutego 2019 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono ,,Tłusty Czwartek”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Joanny Pliszki prowadzili kawiarenkę, w której sprzedawali upieczone przez rodziców pączki, pączusie, chruściki i napoje. Dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przeznaczony na potrzeby SU. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.

25 marca 2018 roku dzieci w strojach kurpiowskich pod kierunkiem pani Hanny Brodowskiej wzięły udział w uroczystej procesji z własnoręcznie wykonanymi palmami. Następnie uczestniczyły we mszy świętej, podczas której reprezentowały społeczność szkolną.

19 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się prezentacja wystawy historycznej dotyczącej powiatu ostrołęckiego w walce z dwoma okupantami. Kierownik Muzeum przedstawił uczniom naszej szkoły politykę okupacyjną III Rzeszy, wskazując na działania Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz  metody represji i zwalczanie podziemia, amnestię, agenturę, sądy, egzekucje.

21 marca 2018 roku w  Szkole Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, pani Justyny Grali i pana Szymona Wasika oraz we współpracy z przedstawicielami Rady Rodziców odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Ubrani na kolorowo uczniowie miło spędzali czas podczas licznych zadań konkursowych – przedstawień teatralnych, zagadek, rymowanek, wierszy, piosenek, listów do Pani Wiosny, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw sprawnościowych. Nie zabrakło zadań zręcznościowych dla nauczycieli i rodziców. W tym dniu liczyła się dobra zabawa, a nie sprawność fizyczna. Przeprowadzono również wybory Miss i Mistera Wiosny. Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne ,,upominki” ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto tego dnia uczniowie pod okiem organizatorki, pani Justyny Grali, wykonali Marzannę, którą zgodnie z tradycją szkoły spalono w ognisku na znak pożegnania zimy. Pierwszy Dzień Wiosny uczczono wspólnym pieczeniem kiełbasek w życzliwej atmosferze.

Galeria:

IMG_20180321_090133
IMG_20180321_091143
IMG_20180321_100845
IMG_20180321_112651
IMG_20180321_113616
IMG_20180321_113830
IMG_20180321_114030
IMG_20180321_114623
IMG_20180321_114930
IMG_20180321_124618
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolkowych w dniu 10 marca 2018 roku brali udział w osiemnastej edycji Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego ,,Obieżyświat 2018” pod hasłem ,,Karawaną przez pustynię”. Konkurs, jak co roku, odbywał się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. W zmaganiach wzięło udział 71 uczniów.

W kategorii klas V – VI uczennica Aleksandra Łukasiak zajęła III miejsce. Pozostali uczniowie wypadli również bardzo dobrze. Gdyby wziąć pod uwagę ogólna liczbę punktów zdobytych przez daną szkołę, nasza szkoła zajęłaby I miejsce (na 11 szkół biorących udział w konkursie).

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) została złożona oferta przez Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, ul. Irysowa 13, 07-410 Ostrołęka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 27.03.2018r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Drzewiecka

Zalączniki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (limit dostępnych środków: 1 400 000,00 PLN)

Więcj informacji pod adresem:  http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Og%C5%82oszenie_Nr:_72018,5717,69

Pobierz:

Ośrodek ALIRA zaprasza, do  udziału w Turnusie Terapeutycznym osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej.

+48 513 308 687
+48 22 856 39 88

MIEJSCE: Ośrodek Terapeutyczny Alira - Ławki, ul. Zielonych Sosen 4

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza uczniów klas III do udziału w programie stypendialnym „Marzenie o Nauce”.

Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić online do 31 marca za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl

Jako Stypendysta EFC będziesz się uczyć w jednym z najlepszych liceów w Polsce!

W ramach stypendium Fundacja EFC finansuje:

 • opłaty szkolne (Rada Rodziców, ubezpieczenie)
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia w bursie
 • koszt podręczników
 • wycieczki szkolne
 • naukę języka angielskiego w szkole językowej
 • certyfikaty z języków obcych
 • wakacje i ferie z EFC (obozy narciarskie i windsurfingowe)

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

Masz pytania? Skontaktuj się nami!

Andrzej Piękoś

Koordynator Regionalny Fundacji EFC

tel. 696 649 036

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.


Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.


Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Załączniki

W ramach dotychczasowej współpracy Gminy Myszyniec z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku będą zorganizowane ostatnie dyżury pracowników Inspektoratu ZUS z Ostrołęki w dniach 22 marca (czwartek), 28 marca (środa) i 12 kwietnia (czwartek) 2018 r. Będą mogli Państwo skorzystać z darmowego doradztwa i pomocy pracowników ZUS w godz. 9.00 – 13.00 pok. nr 19 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Udzielane będą informacje na temat obniżonego od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o świadczenie emerytalne. 

8 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Uroczystości przewodniczył pan Szymon Wasik, wspierany przez panią Elżbietę Abramczyk. Miłe życzenia, drobne upominki i kwiaty były wyrazem pamięci o płci pięknej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w tym czasie ,,Dzień Spódniczki”, co zachęciło nasze kobietki do założenia tego, co dziewczęce :).

Dzisiejszy dzień był dla naszej społeczności pełen wrażeń. Nasi uczniowie uczestniczyli w
rekolekcjach wielkopostnych pod hasłem ,,Mam tę moc” zorganizowanych przez ks. Andrzeja Surdykowskiego we współpracy z ks. Tomaszem i towarzyszącymi mu harcerzami z Białegostoku, którzy  poprzez liczne scenki, filmiki, opowiastki piosenki religijne dowodzili że Bóg kocha każdego i ma do Swego ogrodu zawsze otwarte drzwi.

W tym dniu skorzystaliśmy również z programu edukacyjno-patriotycznego ,,Polska – nasza Ojczyzna”, dzięki czemu nasi uczniowie mogli aktywnie poznawać i utrwalać ważne fakty historyczne. Za udział w takich zajęciach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania.

 Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (1)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (2)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (3)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (4)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 WBZK-I.7011.3.10.2018                                                                                              

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 14.03.2018 do godz. 09:00 dnia 15.03.2018

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, przy gruncie do -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania: godz. 13:20 dnia 14.03.2018    

 

   WCZK  MUW                   

    /-/  Roman Madejski

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie w dniu 22 marca 2018 r. w RCKK w Myszyńcu z przedstawicielami WKU w Ostrołęce.

14 marca 2018 roku uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum w Wolkowych pod kierunkiem pani Anny Wnuk przedstawili zgromadzonej publiczności projekt edukacyjny z języka angielskiego pt. ,,Co ciekawego można zwiedzić w Irlandii?”, a tym samym zachęcili do uczenia się języka obcego w celach turystycznych.

1 marca 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki i nadzorem pełniącej obowiązki dyrektora pani Hanny Brodowskiej oraz we współpracy z Radą Rodziców wzięli udział w uroczystości poświeconej pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu nasza delegacja zapaliła symboliczne oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

6 marca 2018 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w warsztatach tworzenia pisanek i palm wielkanocnych zgodnych z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi pod okiem twórców ludowych w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

 

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Myszyniec herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

b)       określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

d)       podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

e)       sprzedaży nieruchomości gruntowych,

f)        wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

h)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)         utworzenia spółdzielni socjalnej,

j)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

k)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok,

9.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj