Życzenia

Początek astronomicznej wiosny to także czas wiosennych porządków. Burmistrz Myszyńca zachęca mieszkańców do udziału w akcji „Wiosenne porządki w gminie Myszyniec”. Pamiętajmy, że wszystkie zebrane odpady należy w bezpieczny sposób zagospodarować. Możemy oddać je podczas odbioru odpadów z posesji albo posegregowane dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100.

Kochani!

Serdecznie zapraszamy dzieciaki z Ukrainy na bezpłatny film, szczegóły na plakacie!

Gmina Myszyniec – Ośrodek Pomocy Społecznej

serdecznie dziękują pracownikom Posterunku Energetycznego w Myszyńcu za wsparcie finansowe na zakup niezbędnych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że rozpoczął nabór osób chętnych do skorzystania z programu usuwania odpadów z działalności rolniczej. W ramach programu „2.7 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość dofinansowania usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

Marzec już jawi się na horyzoncie, a wraz z nim święto wszystkich Pań, czyli Dzień Kobiet.
Poza koncertem, który organizujemy z tej okazji (więcej szczegółów poniżej ) do RCKK zawita po raz kolejny KINO.
Podczas najbliższego Spotkania z kinem w RCKK odbędą się projekcje filmów:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Ostrołęka  i  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce organizuje KURS CHEMIZACYJNY uzupełniający uprawniający do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy  kończący się  otrzymaniem zaświadczenia ważnego  5 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zapisy pod numerem

tel. 505-302-412

Zbliża się Dzień Ziemi oraz początek astronomicznej wiosny. W ramach obchodów tego święta Burmistrz Myszyńca zachęca mieszkańców do udziału w akcji „Wiosenne porządki w gminie Myszyniec”.

9 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, odbyła się narada dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i placówek publicznych i niepublicznych, w tym specjalnych z terenu powiatu ostrołęckiego z gmin: Olszewo – Borki, Baranowo, Lelis, Łyse, Kadzidło, Myszyniec, Czarnia.

 W dniu 6 marca 2023 r. Gmina Myszyniec uzyskała pozwolenie na użytkowanie Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu – etap I: budowa budynku POZ wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji zrealizowano budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej o konstrukcji murowanej, składający się z trzech parterowych segmentów połączonych łącznikami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami dla samochodów osobowych. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kasztanowej w Myszyńcu.


Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych - etap I” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Logotyp Mazowsza

Dnia 2 marca 2023 r. uczniowie PSP z Wykrotu brali udział w konkursie „Poziem o Kurpsiach

po kurpsiosku” w Łysych.

 

W pierwszej kategorii do lat 12:

Antonii Parzych z IV klasy zajął I miejsce,

Franciszek Domian z I klasy zajął IV miejsce.

 

W kategorii od lat 13 do 18:

Jakub Mikołajczyj z klasy VI zajął I miejsce a Piotr Gołaś z VII klasy III miejsce.

 

Uczniów przygotowywała pani Elżbieta Drężek.

1
Konkurs „Poziem o Kurpsiach po kurpsiosku”
2
Konkurs „Poziem o Kurpsiach po kurpsiosku”
3
Konkurs „Poziem o Kurpsiach po kurpsiosku”
4
Konkurs „Poziem o Kurpsiach po kurpsiosku”
5
Konkurs „Poziem o Kurpsiach po kurpsiosku”
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało poradniki pt. „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji", skierowane odpowiednio do inwestorów samorządowych
i prywatnych, architektów oraz wykonawców.

 

Poradniki są dostępne na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce „Poradnik” (https://www.domzklimatem.gov.pl/o-poradniku#o-poradniku).

 

Myszyniec, dn. 02.03.2023 r.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

Opony

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Myszyniec planuje przystąpić do ogólnopolskiego programu odzysku i recyklingu zużytych opon. W związku z powyższym, potrzebujemy zebrać informacje nt.  zalegających opon na terenie gminy Myszyniec.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do złożenia w tut. urzędzie informacji nt. szacunkowych ilości opon które zalegają w Państwa gospodarstwach tj. począwszy od dętek po opony motocyklowe, opony od samochodów osobowych, opony od samochodów ciężarowych, opony od maszyn rolniczych (wolnobieżne), opony ponadgabarytowe oraz pełne opony/koła od wózków widłowych.

1 marca 2023 roku  obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęliśmy uroczystość przy Pomniku Ofiar Represji okresu hitlerowskiego i stalinowskiego na Placu Wolności.

Myszyniec dn. 30.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Komisji.
2. Kontrola ściągalności podatków od przedsiębiorców w latach 2020-2021- umorzenia, zwolnienia, odroczenia.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Myszyniec, dnia 30 marca 2022 r.

 IN.GP.6220.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.,  zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2022 r. na wniosek Gminy Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2016 z 2 grudnia 2016 r. znak akt IN.GP.6220.10.2016.LK.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od doręczenia niniejszego zawiadomienia na ewentualne wniesienie uwag i wniosków do zebranych dowodów oraz zapoznania się z aktami w ww. sprawie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 30 marca 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dn. 21.03.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r.
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Kapituły Honorowej ds. opiniowania warunków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”,
7.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
7.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
7.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
7.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
7.6. przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Gminie Myszyniec na lata 2022-2025,
7.7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024,
7.8. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
7.9. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
7.10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,
7.11. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 29 lat.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki


Transmisja online:

 Myszyniec, dn. 21.03.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

 
ZAWIADOMIENIE
 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1.   Zaopiniowanie uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej.

2.   Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

 /-/ Marek Trzciński

 

 

Drodzy mieszkańcy,

Nadeszła wiosna. Apeluję i proszę – nie wypalajmy traw i śmieci, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu  publicznemu.

Wypalanie traw i zarośli to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. Ryzyko natomiast jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.


Myszyniec, dn. 17.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

1. Gospodarka mieszkaniowa.
2. Omówienie sprzedaży nieruchomości gminnych.
3. Przedstawienie działalności Sp. z o.o. ZGK w Myszyńcu za 2021 r.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:
/-/ Małgorzata Brodzik

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z firmą ECOHARPOON Sp. z o.o. zachęca mieszkańców gminy Myszyniec do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektroodpadów.

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników.

Podstawowe informacje

Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolny organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przekazuję wzór ulotki/plakatu opisującego postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej. W ulotce znajdują się informacje o wymaganiach jakie zwierzę powinno spełniać przekraczając granicę UE, a także kroki jakie należy podjąć jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań.

Myszyniec, dnia 10 marca 2022 r.

IN.GP.6220.18.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PWB sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, 61-707 Poznań, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kowalskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach o nr 245, 246, 303 i 304 obręb Myszyniec Stary, gmina Myszyniec”, w dniu 10 marca 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 10 marca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 10 marca 2022 r.

IN.GP.6220.17.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PWB sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, 61-707 Poznań, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kowalskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach o nr 326, 327 i 328/1 obręb Myszyniec Stary, gmina Myszyniec”, w dniu 10 marca 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 10 marca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 9 marca 2022 r.

IN.GP.6220.15.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 2 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 9 marca 2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 9 marca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Dnia 01 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 11:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Prezydenta RP dokonała aktu dekoracji medalami 15 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 4 pary nie przybyły na ceremonię wręczenia medali.

Z okazji Dnia Kobiet

Pragniemy złożyć wszystkim Mieszkankom Gminy Myszyniec

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy także, aby we wszystkich swoich działaniach znajdowały Panie radość, satysfakcję i uznanie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości, postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym.

Myszyniec, dnia 7 marca 2022 r.

IN.GP.6220.14.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 1 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 7 marca 2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 7 marca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.


1. KOMUNIKACJA

Zachęcamy do korzystania z informacji umieszczanych na oficjalnych rządowych stronach internetowych, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,  a także Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Umieszczane są tam bieżące, zweryfikowane informacje dotyczące m.in. pomocy uchodźcom w różnych obszarach, sytuacji na granicy, wytycznych i zaleceń. 

Drodzy Mieszkańcy, bardzo nas cieszy Wasza ogromna chęć wsparcia naszych sąsiadów z ogarniętej wojną Ukrainy.

Samorząd Powiatu pomaga organizując zbiórkę najpotrzebniejszych w tej chwili artykułów i rzeczy dla broniących swojej Ojczyzny Ukraińców, a także dla tych, którzy musieli pospiesznie opuścić swoje domy i już są wśród nas.

Myszyniec, dnia 2 marca 2022 r.

IN.GP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki EPLANT 56 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 14/310, 30-109 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Krężołek, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Myszyniec Stary II” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Myszyniec Stary, gmina Myszyniec na działce/działkach o nr ew.: 740 w obrębie Myszyniec Stary”, w dniu 2 marca 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 2 marca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Urząd Miejski w Myszyńcu wraz z jednostkami podległymi i we  współpracy z parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu są przygotowani do podjęcia działań mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego świetlicy „Kolorowe kredki” z Myszyńca wzięły udział w konkursie na Palmę Kurpiowską. Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Wychowankowie przez kilka tygodni, z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali kwiaty i inne dodatki do palmy. W skręceniu gotowej palmy pomogła dzieciom twórczyni ludowa pani Marzena Geryk, która jest również mamą jednego z wychowanków. W konkursie w sumie wzięło udział ponad 80 palm, spośród których w kategorii GRUPY DZIECI otrzymaliśmy II NAGRODĘ jaką był głośnik bezprzewodowy Manta. Również podopieczny świetlicy „ Kolorowe kredki” Bartek Kosakowski samodzielnie przygotował palmę i w kategorii indywidualnej dzieci do 18 lat zajął I MIEJSCE i otrzymał w nagrodę słuchawki bezprzewodowe. Przygotowana przez Nas palma wzięła udział w konkursie organizowanym przez gminę Łyse gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, bo dzięki nim mamy zapał i motywację do dalszej pracy.

Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy "KOLOROWE KREDKI"

 

166820841_442624980165826_7766890397597701266_n
166823329_302485174930325_7456254192904868274_n
166865065_273884037692292_3599958036622951106_n
166866360_779996056246024_8057629230868528864_n
166911915_764324454087782_1066146249647988872_n
166970449_832181611032351_1571737599530255845_n
167004394_490590458614434_9185056884346306698_n
167067266_906164736830807_7961332026340712846_n
167096153_474400210370955_1817575368450913457_n
167139113_439349227149763_5636335721395695150_n
167165019_3736737733090139_8662740405406319017_n
167190930_248775733653083_4927193851174982362_n
167231752_464024051593457_321816867067861185_n
167237176_372485453799845_5297954507276526170_n
167292541_3846578712093060_5020562430410411718_n
167384568_151108956904144_983209090129216726_n
167695646_1444067362607407_3111177695781606064_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Myszyniec, dnia 31.03.2021 r.

IN.GP.6733.5.2020.MD

 

Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Myszyniec, z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, reprezentowanej przez Burmistrza Myszyńca, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbudowie sieci wodociągowej w msc. Myszyniec”

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 985, 737, 738 obręb 0007 Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256,
z póżn. zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 Kpa informuję,  o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu 
800-1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:
800 -1600 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Burmistrz Myszyńca

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które wykazują się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności.

Każda gmina ma prawo zgłosić do Konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (lub wersje elektroniczne drogą mailową) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.(decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy

widać po sąsiedzku”,

a w przypadku wysyłki elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi maksymalnie 30.000 zł brutto:

 1. I stopień – nagroda do 10.000 zł;
 2. II stopień – nagroda do 7.500 zł;
 3. III stopień – nagroda do 5.000 zł;
 4. Wyróżnienia – nagrody do 1.000 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Maturzyści! Zawalczcie o swoją studencką przyszłość! Weźcie udział w I Konkursie o Złote Indeksy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i wygrajcie studia przez rok zupełnie za darmo!
Co zrobić, żeby wygrać?
Wystarczy napisać esej na temat „Pandemia – szanse i wyzwania” i wysłać pracę na adres organizatora najpóźniej 30 maja 2021 roku.
Jakie kierunki możesz studiować? Sprawdź na stronie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  https://vizja.pl
Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz na stronie https://indeks.vizja.pl/
Grafika do konkursu

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku

Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie
o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej –
za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat. 

Konkurs Artystyczny

to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych
w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.

II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.

Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.

W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.

Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.

 Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.

Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł. 

III Etap Konkursu - Finał.

Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.

Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl  

Logo Festiwalu

kwestionariusz_osobowy (31.5kB) Zapisz dokument  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO_gn_2021 (229.3kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o naborze - gn_2021 (225.3kB) Zapisz dokument  

Logo OPS w Myszyńcu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat na opiekuna prawnego:

Opiekunem prawnym może zostać osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. niepozbawiona praw publicznych,
 3. niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 4. dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym nie może być osoba:

 1. która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 2. wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 3. wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 4. wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.


Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty :

 • Wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata – załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze
 • List motywacyjny


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności , 07-430 Myszyniec, pokój nr 9, parter budynku, do dnia 31.03.2021r. w godz. 8.00-16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 77 21 398.

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z firmą ECOHARPOON Sp. z o.o. zachęca mieszkańców gminy Myszyniec do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektroodpadów.

W dniach 13-15 kwietnia 2021r. od godziny 7:00 prowadzona będzie mobilna zbiórka elektrośmieci.

Mieszkańcy posiadający zbędne urządzenia takie jak: komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia,  świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem lub bateriami będą mogli wystawić je przed posesje skąd zostaną zabrane przez firmę zajmującą się przetwarzaniem i utylizacją w/w elektrośmieci.

Sprzęt musi być kompletny!

Pracownicy firmy ECOHARPOON Sp. z o.o.  będą zbierać odpady elektryczne i elektroniczne tylko od osób, które do dnia 9 kwietnia 2021r. zadzwonią pod nr tel. 608 036 713 i zgłoszą potrzebę odbioru.

Zbiórka elektrośmieci
Zbiórka elektrośmieci

 

 
 
 
Myszyniec, dn. 19.03.2021 r.
 
 
Z A W I A D O M I E N I E 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Myszyniec  w roku 2020.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,

b)      uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,

c)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

d)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęcka na zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

e)      nadania nazwy drodze wewnętrznej ma terenie miejscowości Myszyniec,

f)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w miejscowości Myszyniec i w części miejscowości Myszyniec Stary,

g)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

i)        wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

j)        powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,

k)       przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

l)        rozpatrzenia skargi na Burmistrza Myszyńca,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                             

                                                                                                                        /-/  Sławomir Archacki

 

 

 

Myszyniec, dn. 18.03.2021 r. 


Z A W I A D O M I E N I E 

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Wybór przewodniczącego komisji

2.   Rozpatrzenie skargi.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

                                                         Sławomir Archacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

 

Myszyniec, dn. 17.03.2021 r.
  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW

    

Z A W I A D O M I E N I E


 

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Zaopiniowanie uchwał na XX sesję Rady Miejskiej.

2.   Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy.

3.   Sprawy różne.

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                         Marek Trzciński

 

 

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej,
ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903,
w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.

 

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

 

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że wciąż jest do nabycia bardzo atrakcyjna nieruchomość położona na terenie Myszyńca przy ulicy Dzieci Polskich 2. Jest uzbrojona
w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i naziemną sieć telekomunikacyjną.

Powierzchnia nieruchomości to 0,2724 ha, na jej terenie znajdują się: budynek gastronomiczny „karczma”, dwa pawilony handlowo-usługowe oraz parkingi.

Budynki wykończone są w stylu regionalnym – kurpiowskim co stwarza niepowtarzalny klimat tego miejsca. Jest to miejsce idealne do organizowania szkoleń, imprez okolicznościowych i plenerowych. Posiada w pełni wyposażoną kuchnię oraz bazę noclegową. W pobliżu znajduje się plac zabaw, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne  oraz stadion miejski.

Dodatkowym atutem jest położenie nieruchomości przy drodze krajowej nr 53 łączącej Warszawę z Mazurami, co gwarantuje duże zainteresowanie tym miejscem.

Więcej informacji pod linkiem:

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9957&bar_id=7250

lub pod numerem telefonu: (29) 77 21 141 wew. 16

142682494_4231276450220125_44165711442867671_o
Widok na budynek karczmy od strony drogi 53
143422027_4231276526886784_2275452289291802458_o
Wejście do budynku Karczmy
143628941_4231276470220123_8668059402287936017_o
Zdjęcie budynku z góry
Previous Next Play Pause
1 2 3

UWAGA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19. oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów NPP/NPO.

Zatem porady będą udzielane za pomocą środków porozumienia się na odległość (np. tel., mail, wideo rozmowa)

 

Komu przysługuje ?

 

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

 

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

 

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

 

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

 

➢ nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w

szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

 

➢ nieodpłatną mediację

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 2  (tel. 29 77-21-005, 29 77-22-512,                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ważne terminy:
23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
07/08.2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki:

 • Regulamin
 • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)

Logo konkursu

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wznawiam posiedzenie Komisji Rewizyjnej przerwane w dniu 05 marca br. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które są związane z funkcjonowaniem PSZOKu.
 2. Analiza dokumentacji związanej z działalnością PSZOKu pod kątem postawionych pytań i uzyskanych odpowiedzi.
 3. Sprawy różne.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                        /-/  Zofia Bałdyga

 

 

 

W związku z opracowywaną przez Mazowiecki Zarzad Dróg Wojewódzkich w Warszawie dokumentacją projektową dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 – ul. Poległych w Myszyńcu uprzejmie informuję, iż w przedstawionej nam koncepcji zaprojektowano indywidualne zjazdy do posesji o szerokości dostosowanej do istniejących bram.

W związku z powyższym, jeżeli istnieje u Państwa potrzeba poszerzenia zjazdu na szerokość większą niż szerokość bramy ze względu na planowane przez Państwa działania inwestycyjne, proszę o pisemne poinformowanie tut. urzędu do dnia 18 marca 2021r. do godz. 15.00. w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem wprowadzenia ewentualnych zmian.

zródło:  http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=7275


Pobierz:

List z gratulacjami z okazji Dnia Sołtysa

Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa

Myszyniec, dnia 9 marca 2021 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

IN.GP.6220.2.2021.EK                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2021 r. na wniosek na wniosek Gminy Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, reprezentowanej przez Burmistrz Myszyńca – Elżbietę Abramczyk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1070 obręb 0012)”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w godzinach pracy urzędu: 800 -1600.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), czyli jako przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

 • Statuetka Kustosz Pamięci Narodowej

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Od 2012 r. jedno z pięciu wyróżnień może zostać przyznane pośmiertnie. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W roku 2021 Nagroda zostanie przyznana po raz dwudziesty.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatur poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online dostępnego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca 2021 r.

W gronie dotychczas wyróżnionych tytułem Kustosza Pamięci Narodowej znajdują się min. Tomasz Strzembosz (2002), Władysław Bartoszewski (2004), Zofia i Zbigniew Romaszewscy (2006), Zofia i Andrzej Pileccy (2015), Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2019), a także Komitet Katyński (2010), Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r. (2011), Stowarzyszenie „Memoriał” (2012) i Polskie Muzeum w Rapperswilu (2015). Pełna lista laureatów znajduje się w zakładce Konkursy i Nagrody / Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej.

Zgłaszający jest zobowiązany razem z wnioskiem przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podpisane klauzule zgody na przetwarzanie danych (dokumenty dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego).

Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr Sieczkowski
tel.: (22) 581 85 53

Anna Bocian
tel.: (22) 581 87 28

e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Statuetka - nagroda

Życzenia Dzień Kobiet

W tak szczególnym Dniu, wiedząc o tym jak wiele znaczycie w naszym życiu, życzymy Wam, byście miały chwile dla siebie, w których w ciszy odnajdziecie swoje marzenia, odnajdziecie również w bliskich Wam osobach siłę, miłość i piękno, a w otaczającym Was świecie radości istnienia.

Życzą:

Zastępca Burmistrza:  Stanisław Ścibek

Sekretarz: Daniel Walijewski

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • wojewódzkiego
 • ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ - Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki].

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: KPRP.

Materiały

Regulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Regulamin​_Konkursu​_dla​_Kół​_Gospodyń​_Wiejskich​_o​_Nagrodę​_Małżonki​_Prezydenta​_RP.pdf 6.40MB

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa
Zał​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Karta​_zgłoszeniowa.docx 0.03MB
  

Konkurs​_materiał informacyjny - plik jpg
Konkurs​_materiał​_informacyjny.jpg 0.79MB

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021.
 2. Podjęcie dyskusji w sprawach dotyczących mieszkańców na ich wniosek.
 3. Przedstawienie i ocena możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na zaplanowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Myszyniec.
 4. Remonty dróg żwirowych po okresie zimowym finansowane z funduszu sołeckiego.
 5. Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych.
 6. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:   Przewodnicząca Komisji:
/-/ Sławomir Archacki /-/ Małgorzta Brodzik
Otrzymujemy od mieszkańców informacje o przypadkach nieuczciwego zachowania pracowników niektórych firm fotowoltaicznych, mogące świadczyć o podszywaniu się pod rzekomo realizowane przez Gminę Myszyniec projekty. W związku z tym prosimy o ostrożność.
Informujemy, iż w chwili obecnej Gmina Myszyniec nie realizuje żadnego nowego projektu dotyczącego dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych.


Ponadto informujemy, że nie zlecaliśmy żadnej firmie zewnętrznej dokonywania przeglądów instalacji fotowoltaicznych już zamontowanych w ramach realizacji projektu z udziałem Gminy Myszyniec oraz sprawdzania wysokości opłat za energię elektryczną jakie Państwa ponoszą.


Wszelkie tego typu informacje, które otrzymują Państwo od prywatnych firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług są nieprawdziwe i związane są wyłącznie z prowadzeniem ich prywatnej działalności gospodarczej.

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 marca 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które są związane z funkcjonowaniem PSZOKu.
 2. Analiza dokumentacji związanej z działalnością PSZOKu pod kątem postawionych pytań i uzyskanych odpowiedzi.
 3. Sprawy różne.

                                                             

  Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         Zofia Bałdyga

 


Szanowni Państwo! 14 marca o godzinie 12:00 w Bazylice Mniejszej rozpoczniemy oficjalną inaugurację roku ks. Władysława Skierkowskiego w gminie Myszyniec.

Msza św. inauguracyjna będzie początkiem wielu wydarzeń związanych z obchodami roku ks. Skierkowskiego, zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych po więcej.

1 marca 2021 roku  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki, we współpracy z nauczycielem historii, panią Zofią Bałdygą i przedstawicielami Rady Rodziców oraz pod nadzorem pani dyrektor, Hanny Brodowskiej, podjęli działania związane z przygotowaniem miejsca pamięci narodowej do uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed pomnikiem OFIAROM REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu, którym opiekuje się nasza szkoła, ustawiono kwiaty i zapalono znicze, oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Pamięć o niezłomnych uczczono ,,symboliczną ,minutą ciszy”.

W związku z panującą sytuacją  epidemiczną tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały charakter symboliczny. Przed pomnikiem poświęconym pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu na Placu Wolności Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk wraz z Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarzem Gminy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze oddając hołd Żołnierzom Wyklętym. O godzinie 19.00 w Bazylice Mniejszej odbędzie się msza upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

20210301_112009
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
20210301_112025
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
20210301_112042
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
20210301_112101
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)  Burmistrz Myszyńca informuje, że Urząd Miejski w Myszyńcu przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, dom kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza

konkurs twórczości ludowej

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2021

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową

 

REGULAMIN

 • W konkursie można składać palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej
  i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia
  22 marca 2021 r. do godz. 14:00
 • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę i wiek wykonawcy.

 

Ogłoszenie wyników 23 marca 2021 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 22-29 marca   w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym

Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych!

Na stronie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce pojawił się apel o pomoc wystosowany przez dyrektora placówki Pawła Natkowskiego. "Pomoc jest nam bezwzględnie potrzebna" - napisano w apelu.

Poniżej treść apelu, który ukazał się na stronie internetowej szpitala. Zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy.

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

Wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu dla mieszkańców gmin:

 Myszyniec, Baranowo, Kadzidło, Lelis, Łyse. Czarnia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu od 26.03.2020r. do 14.04.2020r. uruchamia specjalny dyżur pod numerem telefonu

29 772-11-32 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w godzinach 10.00-14.00

do kontaktów z uczniami, nauczycielami i rodzicami, którzy szukają wsparcia w związku z sytuacją epidemiologiczną.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS – Cov – 2

na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku informuje

o czasowym zawieszeniu działalności w terminie

od 26 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r.

Apelujemy do Podopiecznych, Rodziców i Opiekunów o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarzy.

Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec od dnia 23 marca br. mogą korzystać z  pomocy i wsparcia specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a także w sprawach prawnych w związku ze stosowaniem przemocy domowej  w formie zdalnej w niżej wymienionych terminach: 

- w każdy  wtorek miesiąca  w godz. 8:30 – 12:30 - tel. 29/33-33-115

- w każdą  sobotę miesiąca  w godz. 9:00 –  13:00 – tel. 602-749-528

- w dniu 27 marca br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898

- w dniu 07 kwietnia br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898  

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce w odpowiedzi na trudną sytuację panującą w kraju, oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Mogą z niej skorzystać pracownicy służby zdrowia, seniorzy i osoby przeżywające kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Porady są dostępne za pośrednictwem numerów telefonu (29) 767-61-94 oraz 506-029-478 w godzinach dyżurowania psychologów:

Reklama- mgr Łukasz Możejewski - poniedziałek i środa od 9.00 do 20.00 oraz piątek od 9.00 do 16.00,

- mgr Maciej Maksymiuk - czwartek i piątek od 10.00 do 20.00

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

Sesja Rady Miejskiej 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00

odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców zachęcam do oglądania w internecie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Sławomir Archacki

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

b)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

d)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

f)        zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

g)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

j)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

INORMACJA!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Sesja Rady Miejskiej 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców zachęcamy do oglądania w Internecie.

Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19.

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980

codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta.


Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

Nieruchomości

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ewidencja Ludności, dowody osobiste, USC

Formularze zgłoszeń awarii instalacji solarnych

Podatki i opłaty lokalne

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu uprzejmie informuje, że

od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą czynne

Punkty Konsultacyjne w budynku Centrum Usług Społecznych przy Placu Wolności 61 w Myszyńcu.


 Okresowe wstrzymanie  funkcjonowania Punktów konsultacyjnych, w których przyjmowali terapeuci ds. uzależnień wynika z ogólnopolskich działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

O zmianach będziemy informować na stronie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

                                                                          

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce, prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz podległych jednostkach do niezbędnego minimum. Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy o załatwianie drogą elektroniczną pod nr 29 764 36 45 lub wysyłając korespondencję elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Także ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Wydział Komunikacji i Drogownictwa, znajdujący się  przy ul. A.E  Fieldorfa "Nila" 15 do odwołania zmienia sposób przyjmowania interesantów.

Od poniedziałku 16 marca  przyjmowane będą wyłącznie osoby, które umówiły się na wizytę poprzez system rejestracji elektronicznej:

https://bezkolejki.eu/spostroleka/ .

Osoby te prosimy o przyjście do urzędu i pobranie numerka z biletomatu nie wcześniej niż na 15 minut przed umówioną wizytą. Jednocześnie prosimy o pozostanie w korytarzu głównym budynku i oczekiwanie w tym miejscu na wezwanie pracownika wydziału.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 29 764 32 43 bądź pocztą

elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuję o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobiście zostaje  zawieszona i będzie świadczona zdalnie.

Numery kontaktowe do prawników zostaną podane w najbliższym czasie.

 U W A G A  - WAŻNY KOMUNIKAT !

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU

Burmistrz Myszyńca informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz.423)  tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. Wezwania wystawione do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od dnia 16 marca 2020 są nieważne.

 Oznacza to, że wszystkie osoby z terenu gminy Myszyniec, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową na dzień 16, 17 i 18 marca br. i 27 marca br. (kobiety) nie stawiają się na kwalifikację wojskową do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w tych dniach.  Osoby te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

 W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19

wywołanej wirusem SARS – Cov – 2

na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku informuje

o czasowym zawieszeniu działalności w terminie

od 13 marca 2020r do 25 marca 2020r.

Apelujemy do Podopiecznych, Rodziców i Opiekunów

o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się

do zaleceń służb sanitarnych, lekarzy

oraz w miarę możliwości pozostawanie w domu.

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 13 marca 2020r. zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 100 w Myszyńcu (teren dawnego składowiska odpadów).

Punkt ten czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 11.00 do 19.00  Podmiotem prowadzącym PSZOK jest wyłonione w przetargu Konsorcjum spółek RDF i MPK Pure Home.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Myszyniec będą mogli oddać bezpłatnie posegregowane odpady tj.

 • papier i tektura
 • Szkło
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Odpady zielone
 • Opakowania po chemikaliach
 • Odzież i tekstylia
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • Przeterminowane leki
 • Zużyte opony samochodowe
 • Czysty gruz, niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Myszyniec, po okazaniu się dowodem osobistym i opłaconym blankietem płatności opłaty śmieciowej.

Zachęcamy do korzystania z PSZOK-u i samodzielnego dostarczania posegregowanych odpadów do PSZOK.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  o zawieszeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach, żłobkach i przedszkolach od 12 do 25 marca br. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, proszę o zapoznanie się i stosowanie do wytycznych:

Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie zajęć w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj swoje kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodręczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

- Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

- Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Tylko odpowiedzialne działania mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa!

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

b)      zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,

c)       ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z uwzględnieniem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

e)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

g)       uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

h)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)        ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu,

j)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

k)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

l)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przekształcenie ZGKiM w spółkę prawa handlowego.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XII sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

                                              

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                           /-/Marek Trzciński

 

6 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Uroczystości przewodniczył pan Szymon Wasik, wspierany przez pana Sławomira Drózda. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani burmistrz, Elżbieta Abramczyk. Miłe życzenia, drobne upominki i kwiaty były wyrazem pamięci o płci pięknej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w tym dniu ,,Dzień Spódniczki”, co zachęciło nasze kobietki do założenia tego, co dziewczęce :).

 

Joanna Pliszka

 

3 marca 2020 roku uczniowie klasy III – V Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk i pani Katarzyny Piechowskiej wzięli udział w wycieczce integracyjno-edukacyjnej do Ostrołęki.

Program wyjazdu obejmował:

 • spektakl teatralny pt. ,,Pan Twardowski”;
 • warsztaty plastyczno-techniczne w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce;
 • zwiedzanie sali kinowej 360 ͦ;
 • spacer w ogrodzie naukowym.

Wycieczka dostarczyła uczniom wielu wrażeń estetyczno-naukowych i pozwoliła na właściwą integrację zespołów klasowych.

 

Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet, przygotowana przez naszych chłopców, kolegów i pan Zdzisława Zyśka. Na koniec zostało odśpiewane „Sto lat” dla wszystkich kobiet tych małych i tych dużych, był też słodki poczęstunek.

 

W dniu 27 lutego 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi, Folklorystami i Działaczami Kultury.

Wszystkich przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca. Następnie głos zabrał Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym, folklorystom oraz działaczom kultury za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie współpracy z twórcami i folklorystami na 2020 r.

Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości: Mirosława Grzyba – Prezesa Związku Kurpiów, Krzysztofa Parzychowskiego - Wicestarosty Ostrołęckiego, Mirosława Augustyniaka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Zofii Bałdygii oraz Czesławy Kaczyńskiej – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Wszyscy zgodnie podkreślali ważną rolę twórców ludowych i ich znaczenie w podtrzymywaniu tradycji ludowych.

Głównym punktem spotkania było wręczenie Medali Pamiątkowych „Pro Masovia” dla działaczy kultury szczególnie zasłużonych w rozwoju i promocji kultury kurpiowskiej. Na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył medalem pamiątkowym „Pro Mazovia”: Cyrylę Kosińską, Tadeusza Domiana oraz Władysława Piórkowskiego. Natomiast dyplomem uznania Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował: Stanisława Kubła, Elżbietę Abramczyk, Aldonę Kuciej, Katarzynę Grodzką, Kamilę Kowalikowską-Stefens, Zofię Bałdygę, Romana Popiołka, Monikę Petrykowską, Eugeniusza Drężka, Wiesława Gnozę, Bożenę Żywicę oraz Kazimierza Ścibka doceniając ich rolę w promocji kultury kurpiowskiej i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Po wręczeniu nagród odbyła się krótka prezentacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna Senior”, a spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem dla wszystkich zebranych.

W Noworocznym Spotkaniu z Twórcami Ludowymi, Folklorystami i Działaczami Kultury wzięło udział około 80 osób.

 

87380718_3184318304929906_2579843196641083392_o
87385437_3184318411596562_327164933294784512_o
87476279_3184318388263231_6263174005428060160_o
87489920_3184317838263286_6732870847234572288_o
87513436_3184318584929878_3089625977538478080_o
87547963_3184317854929951_146857580528926720_o
87663611_3184318471596556_2703302559845580800_o
87713812_3184317821596621_2568296447648727040_o
87762659_3184318111596592_4574361292336267264_o
87811655_3184318084929928_2761693705386590208_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uprzejmie informuję, że budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika Urzędu z osobą niepełnosprawną. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.


Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tutejszego Urzędu przez ­drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.­­

1 marca 2020 roku po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 16.30 rozpoczęła się uroczystość przy Pomniku Ofiar Represji okresu hitlerowskiego i stalinowskiego. Wspólnie odśpiewano hymn i poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku. Po krótkiej modlitwie wszyscy zgromadzeni przeszli do Bazyliki Mniejszej gdzie została odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, poległych w obronie ojczyzny. Po mszy obecni na uroczystości obejrzeli krótki program upamiętniający żołnierzy z tamtego okresu.

Burmistrz Myszyńca dziękuje Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Rycerzom Kolumba, Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach, Związkowi Harcerstwa Polskiego- chorągiew w Myszyńcu, Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej w Myszyńcu i wszystkim obecnym za przygotowanie oraz udział w uroczystości.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych poświęcone promocji gminy i przygotowania do dużych imprez plenerowych. Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/19 Burmistrza Myszyńca dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 13 kwietnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

23 marca 2019 r. w Rzekuniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w piłce siatkowej chłopców. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie:

 • Bartosz Gołaś (kl. VII),
 • Norbert Gołaś (kl. VIII),
 • Michał Jedwabnik (kl. VIII),
 • Jakub Kowalczyk (kl. VIII),
 • Bartłomiej Kulas (kl. VIII),
 • Jakub Adam Lis (kl. VIII),
 • Krzysztof Lis (kl. VIII),
 • Aleksander Ciak (kl. III gimn.),
 • Michał Piotr Grzegorczyk (kl. III gimn.),
 • Wiktor Jedwabnik (kl. III gimn.),

pod kierunkiem pana Zdzisława Zyśka zajęli trzecie miejsce, zdobywając brązowe medale.

We wcześniejszych etapach rozgrywek zajmowali następujące miejsca: Mistrzostwa Gminy Myszyniec pierwsze miejsce, zawody rejonowe - drugie miejsce. 

Zapraszam mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie w dniu

31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w Sali RCKK


na którym przedstawione zostaną informacje dotyczącą m. in:

·       Gospodarki odpadami

·       Przydomowych oczyszczalni ścieków

·       Programu „czyste powietrze”

·       Aktualnie prowadzonych inwestycji i bieżących spraw.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

1
2
3
4
5
6
7
8
13
27
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

24 marca 2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu odbył się halowy turniej piłki nożnej oldbojów o puchar Burmistrza Myszyńca Elżbiety Abramczyk. Turniej organizowany był przez Mariusza Warycha reprezentującego nieformalną grupę „Bad Boy Oldboy Myszyniec”, którą łączy wzajemne koleżeństwo i gra w piłkę. W turnieju wzięło udział 6 drużyn: z Myszyńca, Łysych, Turośli, Kadzidła i Ostrołęki. Podczas rozgrywek kolejne miejsca zajęły drużyny:

I miejsce- Hurtowniapilkarska.com

II miejsce- Kolesie Kadzidło

III miejsce- Transport Łyse

IV miejsce- KS Kozel 

V miejsce- FC Krusza

VI miejsce- Bad Boy Myszyniec

Pani Burmistrz w trakcie turnieju kibicowała drużynie z Myszyńca, a po zakończeniu rozgrywek wręczyła puchary wszystkim drużynom oraz zawodnikom za osiągnięcia indywidualne.

54522386_2227349250860193_4021890384807329792_n
54526059_2441744685849261_3347997156932845568_n
55575539_557267634766912_60518129310105600_n
IMG_8393
IMG_8396a
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

21 marca 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Konkurs rozgrywa się w sześciu kategoriach i ma charakter jednorazowego testu, który rozwiązywany jest w ciągu 75 minut. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Kangourou Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs jest sprawdzoną formą popularyzacji matematyki wśród dzieci i młodzieży, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wyjazdu za granicę. W bieżącym roku swoje matematyczne umiejętności sprawdzało 15 uczniów naszej szkoły. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy jak najlepszych wyników.

W dniu 21 marca , jak co roku, obchodziliśmy w PSP w Krysiakach Dzień Samorządności. To jedyny dzień w roku, kiedy uczniowie sprawują rządy w szkole. Zaczęliśmy od krótkiego apelu i przekazania władzy nowemu gronu pedagogicznemu. Następnie udekorowaliśmy wiosennie drzwi do poszczególnych klas i przyrządziliśmy pyszne kolorowe kanapki. Po wspólnym śniadaniu udaliśmy się do klas na zajęcia, które przeprowadzili nowi nauczycieli. 21 marca to również Dzień Poezji, w związku z tym odbył się apel, na którym recytowano wiersze znanych poetów. Następnie udaliśmy się na plac szkolny, gdzie spaliliśmy Marzannę i tym samym przywitaliśmy wiosnę :)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie

Gmina Myszyniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 marca obchodziliśmy Dzień Samorządności, który stał się już tradycją w naszej szkole. O godzinie 8.30 spotkaliśmy się na porannym apelu, aby oficjalnie przywitać WIOSNĘ. Pani dyrektor Mirosława Grzegorczyk przywitała wszystkich uczniów
i przekazał „nowemu” dyrektorowi klucz do szkoły.
Po krótkim apelu uczniowie wraz z wychowawcami i „nowymi” nauczycielami udali się do klas na lekcję. Wychowawcy zasiedli wraz z uczniami do ławek, a zajęcia prowadziło nowe grono pedagogiczne.

Tego dnia odbyły się konkursy:

dla klas I – III PSP – na najładniejszą MARZANNĘ
a dla klas IV – VIII i III gim. na najładniejszy wiersz o WIOŚNIE wraz z oprawą plastyczną. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców uznali, że nie ma przegranych, wszystkie klasy zasłużyły na I miejsce,
bowiem w tym dniu najważniejsza jest dobra zabawa i poczucie humoru. Na koniec w ognisku zostały spalone MARZANNY, symbol odchodzącej zimy. Uczniowie mogli upiec kiełbaski i miło spędzić czas w swoim gronie wraz wychowawcami.

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

22 marca 2019 roku uczniowie klas IV – VIII SP i III GIM wraz z opiekunami wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych pod hasłem ,,Miłując Boga, pokochaj samego siebie i uszanuj drugiego człowieka” zorganizowanych przez ks. Andrzeja Surdykowskiego we współpracy z ks. Markiem Żmijewskim i młodzieżą z Ostrowi Mazowieckiej, którzy  poprzez liczne scenki, filmiki, opowiastki i piosenki religijne dowodzili że Bóg kocha każdego człowieka.

Joanna Pliszka

 

1 a
1 b
2
Previous Next Play Pause
1 2 3

21 marca 2019 roku w naszej szkole pod kierunkiem pełniącej obowiązki dyrektora, pani Hanny Brodowskiej, odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Ubrani w zielono-żółte z elementami kwiatków stroje dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III SP pod kierunkiem wychowawców miło spędzali czas podczas licznych zadań rekreacyjno-sportowych. Nie zabrakło zadań sprawnościowo-zręcznościowych dla dzieci zmagających się z wykonaniem Marzanny, którą zgodnie z tradycją szkoły spalono w ognisku na znak pożegnania zimy. W tym dniu liczyła się dobra zabawa, a nie sprawność fizyczna. Pierwszy Dzień Wiosny uczczono wspólnym pieczeniem kiełbasek w życzliwej atmosferze.

W tym dniu uczniowie klas IV – VI SP pod nadzorem opiekunów przywitali Wiosnę w Parku Wodnym Tropikana  w Mikołajkach, korzystając z aquaparku z krytym i odkrytym basenem, zjeżdżalniami, rurami, saunami i grotą śnieżną. Dodatkową atrakcją była pełna przygód wyprawa do świata z przeszłości, w którym żyło waleczne plemię Galindów.

Natomiast uczniowie klasy VIII SP i III GIM pod kierunkiem pani Zofii Bałdygi oraz pani Elżbiety Rolki witali Wiosnę w Olszewce koło Ostrołęki podczas zorganizowanej pod nadzorem animatorów gry paintballowej.

Szkoda, że Pierwszy Dzień Wiosny jest tylko jeden raz w roku ;).

Joanna Pliszka

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXX Jarmarku Kurpiowskiego

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Witajcie! :)

Już dziś początek astronomicznej wiosny! :

Rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych okresów w ciągu całego roku, gdzie można powiedzieć, że budzi się do życia cały świat. ;

Wiosna to też cieplej, jaśniej i w ogóle jest o wiele lepiej, a może być jeszcze wspanialej dla tych, którzy chcą spędzić najbliższy czas razem z nami! _

Specjalnie dla Pań i Panów 50+ organizujemy zajęcia z Akademii Ruchu! :)Gorąco zapraszamy, aby wspólnie z nami rozpocząć wiosnę na sportowo i zdrowo. :D

Pierwsze spotkanie już w środę 3 kwietnia o godz. 17:30 na sali widowiskowej RCKK. 

Do zo!! 

 

Szanowni Państwo Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce zwrócił się do nas o pomoc w dotarciu do jak najszerszej liczby zainteresowanych osób poprzez o planowanym spotkaniu dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych.

 

Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom.

Prezentacja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema, w sali nr 9 w  dwugodzinnych cyklach prezentacyjnych - począwszy od godz. 10.00 do 18.00 (początek kolejnego cyklu: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00).

KURPIOWSZCZYZNA ZAPRASZA

:

Wiosna już za płotem, słońce już też chce świecić dłużej i mocniej, a dla nas jako zespołu rozpoczyna się powoli okres wzmożonej aktywności jak widać po postach na facebook'u. :D

Dziś również pędzimy dalej i zapraszamy Was do dołączenia w nasze szeregi! :D Otwarty nabór do zespołu Kurpiowszczyzna! :)

Jeśli jesteś zainteresowana(y), prosimy o kontakt.

IMG_20190314_095746
IMG_20190314_100721
IMG_20190314_103806
IMG_20190314_103915
IMG_20190314_104930
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

14 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w warsztatach tworzenia pisanek i palm wielkanocnych zgodnych z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi pod okiem twórców ludowych w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Joanna Pliszka

 

ADRES: Myszyniec


Zespół Szkół Powiatowych

Dzieci polskich 5
 

Forma zapisu i termin wizyty jest ustalany pod numerem telefonu:

534 029 041 .

- Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki i wtorki                  w godz. 14.30-18.30

-Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w środy, czwartki i piątki                             w godz. 14.30 – 18.30                                                       

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

53519641_2463422160352861_1113474051059220480_o_2463422153686195
53528485_2463422573686153_2910903708223012864_o_2463422570352820
53685651_2463422183686192_8540670784538935296_o_2463422177019526
53788178_2463422320352845_8396174753123008512_o_2463422303686180
53790502_2463422003686210_6860391656068218880_o_2463421997019544
53794499_2463422363686174_3097571048560787456_o_2463422353686175
53797740_2463422210352856_2594820095494586368_o_2463422203686190
53843104_2463422420352835_7433927389614178304_o_2463422413686169
53854750_2463421990352878_471049567526191104_o_2463421977019546
53881563_2463422633686147_3913920417428930560_o_2463422627019481
53893304_2463422707019473_594620273462870016_o_2463422700352807
54200953_2463422620352815_6910065598546313216_o_2463422617019482
54353435_2463422787019465_9162798936258248704_o_2463422783686132
54521033_2463422013686209_8551186359128162304_o_2463422007019543
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dziś 14 marca w godz. 10-13 na naszej sali widowiskowej odbyły się warsztaty z tworzenia palma i pisanek kurpiowskich. Głównym celem warsztatów było ukazanie tradycyjnych metod kurpiowskich, jakie są używane na Kurpiach. Warsztaty były również związane z nadchodzącym wielkimi krokami konkursem "Palma i Pisanka Kurpiowska Myszyniec 2019", gdyż były pomocne dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie. :)

Na naszej sali widowiskowej swoją wiedzą, doświadczeniem i technikami podzielili się Pani Stanisława Staśkiewicz, Pan Wiesław Staśkiewicz i Pan Stanisław Ropiak - pisanka oraz Pani Elżbieta Kasznia - palma.

Dziękujemy bardzo naszym wspaniałym mistrzom oraz wszystkim uczniom ze szkół w Wolkowych, Krysiakach, Białusnym Lasku i Myszyńcu, którzy przybyli na nasze warsztaty. :)

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Palma i Pisanka Kurpiowska Myszyniec 2019"!

Więcej informacji na stronie internetowej i fb RCKK.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu pn. GraduatON.  

 

8 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Uroczystości przewodniczył pan Szymon Wasik, wspierany przez dyrektora szkoły, pana Sławomira Drózda. Miłe życzenia, drobne upominki i kwiaty były wyrazem pamięci o płci pięknej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w tym czasie ,,Dzień Spódniczki”, co zachęciło nasze kobietki do założenia tego, co dziewczęce :).

 Joanna Pliszka

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie uchwał na IV sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji:

 /-/Marek Trzciński

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

4
1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

W budynku Dworca Autobusowego na Placu Wolności dnia 7 marca został uruchomiony Punkt przyjmowania zeznań podatkowych. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe również w dniach 14 i 21 marca (czwartek) w godz. 9.00-14.00.

Obecnie w tym samym budynku Fundacja United Way Polska w partnerstwie z Industry Personal Services sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Akcja Aktywacja”. Celem projektu jest włączenie społeczne 216 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

W kursie w naszej gminie aktualnie bierze udział 13 osób. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursie "Pracownik obsługi biurowej".

Będziemy Państwa na bieżąco  informować o kolejnych działaniach i wydarzeniach odbywających się w Budynku Dworca.

4
2
3
1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

7 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami pod nadzorem kierownika wycieczki p. Małgorzaty Jędrzejczyk wyjechali na przedstawienie teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji pt. ,,Dorotka po drugiej stronie tęczy” do Ostrołęki. Pełna humorystycznych treści aranżacja słowno-muzyczna była świetną okazją do zwrócenia uwagi na ważne aspekty wychowawcze i edukacyjne. Miłość, rozum i odwaga to wartości, którymi warto kierować się w życiu, którego podstawą jest rodzina. Warto zatem pamiętać, że ,,Dom jest tam, gdzie serce twoje”. Uwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonald’s. 

 Joanna Pliszka

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

1 marca 2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki i nadzorem pełniącej obowiązki dyrektora pani Hanny Brodowskiej oraz we współpracy z Radą Rodziców wzięli udział w uroczystości poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu nasza delegacja zapaliła symboliczne znicze oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Gmina Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje o uruchomieniu Punktu przyjmowania zeznań podatkowych, który mieścić się będzie w jednym z pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego na Placu Wolności.

Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe w dniu 7, 14 i 21 marca (czwartek) w godz. 9.00 – 14.00.

W dniu 3 marca 2019 r. w sali widowiskowej RCKK odbył się I etap konkursu wokalnego „Wygraj Szasnę”. Konkurs ten został zorganizowany przez Gminę Myszyniec oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy z TV MEDIA Agencją Telewizyjno-Estradową.

Konkurs był skierowany do dzieci z terenu Gminy Myszyniec, którzy nie ukończyli 14 lat, a jego głównym celem było wyłonienie Laureata, który będzie reprezentował naszą gminą podczas II etapu konkursu 25 marca 2019 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury.

W wokalnych zmaganiach wzięło udział 25 uczestników, którzy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom i postawili niezwykle trudne zadanie przed komisją oceniającą, która mogła wybrać tylko jedną osobą.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców zgłoszonych przez szkoły i przedszkola z terenu Gminy Myszyniec, komisja udała się na obrady, a na scenie odbyły się mini gry i zabawy z nagrodami dla chętnych dzieci.

Kolejnym punktem programu, był koncert akustyczny Myszynianki Kingi Archackiej – laureatki konkursu Fresh Talent, Radia Zet, która zaprezentowała swoje niezwykłe umiejętności wokalne, ale też przekazała kilka cennych rad uczestnikom konkursu.

Po wysłuchaniu koncertu wszyscy uczestnicy konkursu zostali poproszeni na scenę, gdzie każdy z nich otrzymał dyplom pamiątkowy oraz nagrodę rzeczową. Po wręczeniu dyplomów i nagród komisja przedstawiła protokół konkursowy i wytypowała do II etapu konkursu wokalnego „Wygraj Szansę” Maję Bednarczyk ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie.

 

Urząd Miejski w Myszyńcu zachęca mieszkańców do skorzystania z przygotowanego w ramach realizacji  projektu „Wspieraj lokalnie” programu do rozliczeń PIT. Program jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia. Można z niego skorzystać na stronie:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-myszyncu/

Program ma umożliwić lokalnym organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego. Prosimy Organizacje Pozarządowe o utworzenie prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony został na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego podatnicy zachęcani są do przekazywania 1% na rzecz lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego.

W celu uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji/wizytówki dla Organizacji Pożytku Publicznego należy wypełnić następujący formularz:

https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie w związku z uruchomieniem generatora wniosków, zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zakresu wypełniania fiszki.  FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwa do 18 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Zachęcamy do odwiedzenia Nas na spotkaniu - już w najbliższą środę 06.03.2019 r. o godzinie 10.00 w Myszyńcu w Karczmie Marysieńka, przy ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec.

Szerzej o programie można poczytać na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl - zakładka „O programie”. Zapraszamy również do biura na konsultacje z doradcą lub telefonicznie pod numerami tel. +48 507 856 135, +48 517 479 418

 

1-001
2-001
3-001
Previous Next Play Pause
1 2 3

28 lutego 2019 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono ,,Tłusty Czwartek”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Joanny Pliszki prowadzili kawiarenkę, w której sprzedawali upieczone przez rodziców pączki, pączusie, chruściki i napoje. Dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przeznaczony na potrzeby SU. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.

25 marca 2018 roku dzieci w strojach kurpiowskich pod kierunkiem pani Hanny Brodowskiej wzięły udział w uroczystej procesji z własnoręcznie wykonanymi palmami. Następnie uczestniczyły we mszy świętej, podczas której reprezentowały społeczność szkolną.

19 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się prezentacja wystawy historycznej dotyczącej powiatu ostrołęckiego w walce z dwoma okupantami. Kierownik Muzeum przedstawił uczniom naszej szkoły politykę okupacyjną III Rzeszy, wskazując na działania Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz  metody represji i zwalczanie podziemia, amnestię, agenturę, sądy, egzekucje.

21 marca 2018 roku w  Szkole Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, pani Justyny Grali i pana Szymona Wasika oraz we współpracy z przedstawicielami Rady Rodziców odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Ubrani na kolorowo uczniowie miło spędzali czas podczas licznych zadań konkursowych – przedstawień teatralnych, zagadek, rymowanek, wierszy, piosenek, listów do Pani Wiosny, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw sprawnościowych. Nie zabrakło zadań zręcznościowych dla nauczycieli i rodziców. W tym dniu liczyła się dobra zabawa, a nie sprawność fizyczna. Przeprowadzono również wybory Miss i Mistera Wiosny. Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne ,,upominki” ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto tego dnia uczniowie pod okiem organizatorki, pani Justyny Grali, wykonali Marzannę, którą zgodnie z tradycją szkoły spalono w ognisku na znak pożegnania zimy. Pierwszy Dzień Wiosny uczczono wspólnym pieczeniem kiełbasek w życzliwej atmosferze.

Galeria:

IMG_20180321_090133
IMG_20180321_091143
IMG_20180321_100845
IMG_20180321_112651
IMG_20180321_113616
IMG_20180321_113830
IMG_20180321_114030
IMG_20180321_114623
IMG_20180321_114930
IMG_20180321_124618
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolkowych w dniu 10 marca 2018 roku brali udział w osiemnastej edycji Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego ,,Obieżyświat 2018” pod hasłem ,,Karawaną przez pustynię”. Konkurs, jak co roku, odbywał się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. W zmaganiach wzięło udział 71 uczniów.

W kategorii klas V – VI uczennica Aleksandra Łukasiak zajęła III miejsce. Pozostali uczniowie wypadli również bardzo dobrze. Gdyby wziąć pod uwagę ogólna liczbę punktów zdobytych przez daną szkołę, nasza szkoła zajęłaby I miejsce (na 11 szkół biorących udział w konkursie).

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) została złożona oferta przez Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, ul. Irysowa 13, 07-410 Ostrołęka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 27.03.2018r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa  o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Drzewiecka

Zalączniki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (limit dostępnych środków: 1 400 000,00 PLN)

Więcj informacji pod adresem:  http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Og%C5%82oszenie_Nr:_72018,5717,69

Pobierz:

Ośrodek ALIRA zaprasza, do  udziału w Turnusie Terapeutycznym osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej.

+48 513 308 687
+48 22 856 39 88

MIEJSCE: Ośrodek Terapeutyczny Alira - Ławki, ul. Zielonych Sosen 4

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza uczniów klas III do udziału w programie stypendialnym „Marzenie o Nauce”.

Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić online do 31 marca za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl

Jako Stypendysta EFC będziesz się uczyć w jednym z najlepszych liceów w Polsce!

W ramach stypendium Fundacja EFC finansuje:

 • opłaty szkolne (Rada Rodziców, ubezpieczenie)
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia w bursie
 • koszt podręczników
 • wycieczki szkolne
 • naukę języka angielskiego w szkole językowej
 • certyfikaty z języków obcych
 • wakacje i ferie z EFC (obozy narciarskie i windsurfingowe)

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

Masz pytania? Skontaktuj się nami!

Andrzej Piękoś

Koordynator Regionalny Fundacji EFC

tel. 696 649 036

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.


Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.


Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Załączniki

W ramach dotychczasowej współpracy Gminy Myszyniec z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku będą zorganizowane ostatnie dyżury pracowników Inspektoratu ZUS z Ostrołęki w dniach 22 marca (czwartek), 28 marca (środa) i 12 kwietnia (czwartek) 2018 r. Będą mogli Państwo skorzystać z darmowego doradztwa i pomocy pracowników ZUS w godz. 9.00 – 13.00 pok. nr 19 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Udzielane będą informacje na temat obniżonego od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o świadczenie emerytalne. 

8 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Uroczystości przewodniczył pan Szymon Wasik, wspierany przez panią Elżbietę Abramczyk. Miłe życzenia, drobne upominki i kwiaty były wyrazem pamięci o płci pięknej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w tym czasie ,,Dzień Spódniczki”, co zachęciło nasze kobietki do założenia tego, co dziewczęce :).

Dzisiejszy dzień był dla naszej społeczności pełen wrażeń. Nasi uczniowie uczestniczyli w
rekolekcjach wielkopostnych pod hasłem ,,Mam tę moc” zorganizowanych przez ks. Andrzeja Surdykowskiego we współpracy z ks. Tomaszem i towarzyszącymi mu harcerzami z Białegostoku, którzy  poprzez liczne scenki, filmiki, opowiastki piosenki religijne dowodzili że Bóg kocha każdego i ma do Swego ogrodu zawsze otwarte drzwi.

W tym dniu skorzystaliśmy również z programu edukacyjno-patriotycznego ,,Polska – nasza Ojczyzna”, dzięki czemu nasi uczniowie mogli aktywnie poznawać i utrwalać ważne fakty historyczne. Za udział w takich zajęciach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania.

 Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (1)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (2)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (3)
Dzień Kobiet w PSP w Wolkowych (4)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 WBZK-I.7011.3.10.2018                                                                                              

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 14.03.2018 do godz. 09:00 dnia 15.03.2018

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, przy gruncie do -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania: godz. 13:20 dnia 14.03.2018    

 

   WCZK  MUW                   

    /-/  Roman Madejski

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie w dniu 22 marca 2018 r. w RCKK w Myszyńcu z przedstawicielami WKU w Ostrołęce.

14 marca 2018 roku uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum w Wolkowych pod kierunkiem pani Anny Wnuk przedstawili zgromadzonej publiczności projekt edukacyjny z języka angielskiego pt. ,,Co ciekawego można zwiedzić w Irlandii?”, a tym samym zachęcili do uczenia się języka obcego w celach turystycznych.

1 marca 2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna pani Joanny Pliszki i nadzorem pełniącej obowiązki dyrektora pani Hanny Brodowskiej oraz we współpracy z Radą Rodziców wzięli udział w uroczystości poświeconej pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu nasza delegacja zapaliła symboliczne oddając hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

6 marca 2018 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w warsztatach tworzenia pisanek i palm wielkanocnych zgodnych z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi pod okiem twórców ludowych w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

 

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Myszyniec herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

b)       określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

d)       podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

e)       sprzedaży nieruchomości gruntowych,

f)        wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

h)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)         utworzenia spółdzielni socjalnej,

j)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

k)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok,

9.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj